เลี้ยงดูู บิดา-มารดา มีหลักเกณฑ์ลดหย่อนภาษีแบบไหน ? ถ้าบุตรหลายคน ใครจะมีสิทธิใช้ลดหย่อน ?

11 กรกฎาคม 2567

หลักเกณฑ์การหักลดหย่อนบิดา-มารดา

บิดา-มารดา มีอายุเกิน 60 ปี ในปีภาษีนั้นและอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้

หักลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท ต่อปี

บิดามารดามีเงินได้พึงประเมิน ไม่เกิน 30,000 บาท

ผู้มีเงินได้ต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดามารดา

ถ้ามีบุตรหลายคน ทำอย่างไร?

ให้บุตรเพียงคนเดียวที่มีหนังสือรับรองฯ (แบบ ล.ย.03) เป็นผู้มีสิทธิหักลดหย่อน

การหักค่าลดหย่อนบิดามารดาให้หักได้ตลอดปีภาษี

กรณีบิดา – มารดา เสียชีวิตในระหว่างปีภาษีบุตรที่จะใช้สิทธิลดหย่อนยังสามารถใช้สิทธิได้โดยยื่น แบบ ล.ย. 03 พร้อมสำเนาใบมรณะบัตร

กรณีลดหย่อนประกันบิดา – มารดา  

•  ลูกใช้สิทธิลดหย่อนได้เฉพาะประกันสุขภาพ ของบิดา – มารดาเท่านั้น

•  สิทธิลดหย่อนนี้ใช้ได้ เฉพาะลูกที่จ่ายเบี้ยประกันสุขภาพตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท

•  ถ้าลูกช่วยกันจ่ายเบี้ยประกันหลายคนให้เฉลี่ยกันตามส่วนแต่รวมกันต้องไม่เกิน 15,000 บาท[/vc_column_text]

Tag
No tags defined[/vc_column][/vc_row]

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?