ครม.รับทราบรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2020

Doing Business 2020

18 เมษายน 2563

ผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2020  ประเทศไทยอยู่ในอับดับที่ 21 จาก 190 ประเทศทั่วไป สูงขึ้น 6 อันดับ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business  2020   ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2020  ประเทศไทยอยู่ในอับดับที่ 21 จาก 190 ประเทศทั่วไป  สูงขึ้น 6 อันดับ  มีคะแนน (Ease of Doing Business Score)  เท่ากับ 80.10 คะแนน สูงที่สุดในรอบ 10 ปี โดยมีด้านที่ติดอันดับ TOP 10 ของโลก  2 ด้าน ได้แก่ ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย  อยู่ในอันดับที่ 3 และด้านการขอใช้ไฟฟ้า อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก มีการปฏิรูปการบริการภาครัฐที่ทำให้การประกอบธุรกิจง่ายขึ้นมี 1 ด้าน คือ ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง โดยลดขั้นตอนการตรวจสอบอาคาร จากเดิม 8 ครั้ง เหลือ 3 ครั้ง   และลดระยะเวลาขออนุญาตจากเดิม  118 วัน  เหลือ 113 วัน 

และเพื่อให้การปรับปรุงงานส่งผลต่อการขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบริการผ่านระบบดิจิทัลให้มีความสะดวกเข้าถึงง่ายและสื่อสารให้ผู้รับบริการมาใช้บริการมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะได้ดำเนินการรวบรวมแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการดำเนินการตามข้อเสนอของธนาคารโลก รวมทั้งจะจัดการประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) โดยเร็วต่อไป

 

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24365

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?