สัญญาค้ำประกันระงับหรือไม่ หากผู้ค้ำประกันตาย?

ผู้ค้ำประกัน ทำหน้าที่อะไร?

การค้ำประกัน คือ สัญญาที่บุคคลภายนอก(ผู้ค้ำประกัน) ได้ทำกับเจ้าหนี้ว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันจะทำการชำระหนี้นั้นแทน (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680)

ดังนั้น เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ได้ เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ แต่การฟ้องร้องต้องมีการทำหลักฐานเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน

เช่น นาย ก. กู้เงินมาจากนาย ค. และมีนาย ข.เป็นผู้ค้ำประกัน เมื่อเจ้าหนี้ติดตามตัวนาย ก. ไม่ได้ ผู้ที่ต้องมารับผิดชอบหนี้แทน คือ นาย ข.

 

หากลูกหนี้ผิดนัด และผู้ค้ำประกันตาย สัญญาระงับหรือไม่ ?

การค้ำประกัน เป็นหน้าที่และความรับผิดของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้ค้ำประกันตายสัญญาค้ำประกันไม่ระงับ แต่หน้าที่และความรับผิดในสัญญาตกเป็นมรดกแก่ทายาท

ดังนั้น ทายาทจึงต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน แต่ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตนได้รับจากผู้ค้ำ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 – 1601)

ตัวอย่าง

1. นาย ก. ตายและมีเงินมรดกให้ทายาท 100,000 บาท มีหนี้ค้ำประกัน 40,000 บาท ทายาทของนาย ก. จะได้รับเงินมรดก 60,000 บาท ถือได้ว่าเป็นส่วนต่างระหว่างมรดกกับหนี้ค้ำประกัน

2. นาย ข. ตายและมีเงินมรดกให้ทายาท 100,000 บาท มีหนี้ค้ำประกัน 120,000 บาท ทายาทของนาย ข.จะไม่ได้รับเงินมรดก เพราะต้องนำเงินไปใช้หนี้ค้ำประกัน แต่ทายาทไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าส่วนต่างอีก 20,000 บาท (ซึ่งมากกว่าทรัพย์สินที่ได้รับมาจากนาย ข.)

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?