Quality Control Process สำคัญอย่างไร

Quality Control Process สำคัญอย่างไร

Quality Control Process 

“Quality Control Process” คือ กระบวนการควบคุมคุณภาพ สำคัญต่อการจัดทำบัญชี เพราะทำให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีประโยชน์ต่อการนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งกระบวนการควบคุมคุณภาพที่สำคัญ มีดังนี้

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลง

●  หมั่นติดตามความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจขององค์กรที่รับผิดชอบทำบัญชีอยู่
●  ประเมินว่าต้องปรับปรุงกระบวนการรวบรวมข้อมูลหรือไม่
●  ควรนำความรู้เรื่อง Risk0Based0มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ Quality Control Process

2.กำหนดเอกสาร 

●  ทบทวนปัญหาหรือเหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงิน
●  ออกแบบกระบวนการในการติดตามเอกสารที่ต้องปรับปรุงใหม่
●  สรุปข้อมูลและเอกสารสำคัญที่ควรได้รับจากหน่วยงานต่างๆ

3. ตรวจสอบเอกสาร 

ควรกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาการตรวจสอบเอกสาร ดังนี้
1. เพียงพอและเหมาะสม
2. มีความน่าเชื่อถือ
3. มีความถูกต้อง
4. มีความครบถ้วน
5. ผู้อนุมัติตามระเบียบ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?