แนวทางสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่ง

แนวทางสนับสนุน และส่งเสริมผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่ง

Green Productivity

กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายในการสนับสนุน ด้าน Green0Productivity0เพื่อตอบโจทย์กติกาการค้าโลก คือการใช้พลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างบรรยากาศการลงทุนโดยอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน เช่น การจัดหาไฟฟ้าสีเขียว การส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

นโยบายเร่งด่วน

นโยบายเร่งด่วนที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
●  ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ (New0S-Curve)0เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SMEs
●  เร่งหามาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนด้านรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติม
●  โครงการแลนด์บริดจ์ เชื่อมฝั่งอ่าวไทย-อันดามัน
●  นโยบายสนับสนุนเกษตรกรไร่อ้อย ให้ตัดอ้อยสดคุณภาพดี เพื่อลดฝุ่น PM2.5

โมเดลเศรษฐกิจ BCG

การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน หรือโมเดลเศรษฐกิจ BCG0(Bio-Circular-Green0Economy Model) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่
●  สร้างระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมไม่ให้กระทบต่อชุมชน
●  ผลักดันภาคอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
●  มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ผ่านการใช้วัสดุหมุนเวียน

นโยบายภาษีส่งเสริมผู้ประกอบการไทย

ด้านยานยนต์ : มาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการผลิตและใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าตามแผน 30@30
ด้านพลาสติกชีวภาพ : มาตรการ0Green0Tax Expand0ที่หักค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อพลาสติกชีวภาพสำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 1.25 เท่า
ด้านหุ่นยนต์ : ยกเว้นภาษีจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายเพื่อลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?