แบบของนิติกรรมและอากรแสตมป์

แบบของนิติกรรมและอากรแสตมป์

มีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิด

(ถ้าไม่มี จะฟ้องร้องไม่ได้)

ต้องทำเป็นหนังสือ

(หากไม่ทำ นิติกรรมจะตกเป็นโมฆะ)

จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

(หากไม่ทำ นิติกรรมจะตกเป็นโมฆะ)

แบบของนิติกรรมอื่นๆ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม / บัญชีอัตราอากรแสตมป์

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?