ทางเลือก สิทธิประกันสังคม เมื่อออกจากงาน

ทางเลือก สิทธิประกันสังคม เมื่อออกจากงาน

สิทธิประโยชน์ตามประกันสังคมมาตรา 33 จะยังอยู่ต่อไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่ลาออก  หรือ ถูกให้ออกจากงาน

ผู้ประกันตนที่ออกจากงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี

สิทธิประโยชน์

ระยะเวลาสมทบ

กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย 3 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนเจ็บป่วย
กรณีคลอดบุตร 5 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนคลอดบุตร
กรณีทุพพลภาพ 3 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนทุพพลภาพ
กรณีเสียชีวิต 1 เดือน ภายใน 6 เดือนก่อนเสียชีวิต

ทางเลือกที่ 1 : สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39

เงื่อนไข 

1.เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2.ลาออก หรือถูกให้ออกจากงานมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

3.ไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

ความคุ้มครอง

1.กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย

2.กรณีคลอดบุตร

3.กรณีเสียชีวิต

4.กรณีสงเคราะห์บุตร

5.กรณีชราภาพ

เอกสารที่ใช้

1.แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-20)

2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้

3.กรณีประสงค์ชำระเงินสมทบโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้แนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่แสดงชื่อและเลขที่บัญชี

สถานที่สมัคร

สมัครด้วยตนเอง

1.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่

2.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา

สมัครออนไลน์

โดยการส่งแบบคำขอสมัครผ่าน

1.ไปรษณีย์ลงทะเบียน

2.อีเมล

3.โทรสาร

4.LINE

ทางเลือกที่ 2 : ผู้ประกันตนขอใช้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานได้

เงื่อนไข

1.จ่ายเงินสมทบ  6 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนการว่างงาน

2.มีความสามารถในการทำงาน และ ไม่ปฏิเสธงาน

3.ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานภายใน 30 วัน นับแต่ว่างงาน โดยต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

4.ไม่ใช่การถูกเลิกจ้างเพราะเหตุ

– ทุจริตต่อหน้าที่

– กระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง

– จงใจทำให้นายจ้างเสียหาย

– ฝ่าฝืนข้อบังคับอย่างร้ายแรง

– ละทิ้งหน้าที่ 7 วันติตต่อกัน

– ศาลพิพากษาให้จำคุก

6. ไม่ใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ

สิทธิประโยชน์

ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงาน

1.เงินทดแทนกรณีถูกเลิกจ้าง   50% ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน 180 วัน

2. เงินทดแทนกรณีลาออก หรือ 30% ของค่าจ้างรายวัน สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?