เรื่องต้องรู้ เกี่ยวกับการลาออก

เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการลาออก

1. แสดงเจตนาด้วยวาจา

กฎหมายแรงงาน ไม่ได้กำหนดรูปแบบของการแสดงเจตนาลาออกไว้ ลูกจ้างจึงสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างด้วยวาจา หรือทำเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ แต่หากมีข้อตกลงในสัญญาจ้าง กำหนดให้การลาออกต้องแสดงเจตนาเป็นหนังสือ ลูกจ้างต้องเขียนหนังสือลาออก มิฉะนั้น จะถือว่าลูกจ้างเป็นฝ่ายผิดข้อตกลง

2. นายจ้างไม่ต้องยินยอม

ลูกจ้างสามารถแสดงเจตนาลาออกได้ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากนายจ้าง ซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่าย เมื่อนายจ้างรับทราบการแสดงเจตนาแล้ว สัญญาจ้างถือเป็นอันสิ้นสุด

3. ลาออกไม่ถูกตามสัญญา

แม้ว่าลูกจ้างสามารถลาออกด้วยวาจา หรือลาออกโดยแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าเวลาที่กำหนดในสัญญาได้0แต่ก็ถือว่าลูกจ้างทำผิดข้อตกลงในสัญญา นายจ้างจึงมีสิทธิฟ้องลูกจ้างเพื่อเรียกค่าเสียหายได้ โดยนายจ้างต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าการลาออกนั้นมีผลทำให้นายจ้างเสียหายเพียงใด

4. ยังคงมีสภาพลูกจ้าง

แม้ว่าลูกจ้างจะยื่นใบลาออก และนายจ้างอนุมัติแล้ว แต่ระหว่างที่ยังไม่พ้นสภาพการเป็นลูกจ้างตามที่กำหนดไว้ในใบลาออก ลูกจ้างยังคงมีหน้าที่ตามที่ตกลงกันไว้ หากลูกจ้างละทิ้งหน้าที่หรือทำผิดวินัย นายจ้างย่อมมีสิทธิลงโทษทางวินัยและเลิกจ้างได้

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?