Data Analytics เครื่องมือสำหรับธุรกิจ

Data Analytics เครื่องมือสำหรับธุรกิจ

1. Descriptive Analytics

เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐาน เพื่อแสดงผลของรายการธุรกิจที่เกิดขึ้น ในลักษณะที่ง่ายต่อการเข้าใจหรือต่อการตัดสินใจ เช่น รายงานการขาย รายงานผลการดำเนินงาน

2. Diagnostic Analytics

เป็นการวิเคราะห์เชิงวินิจฉัย เพื่ออธิบายถึงสาเหตุของสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายต่อกิจกรรมทางการขายของฝ่ายขาย ซึ่งมักจะเป็นการหาแนวทางใหม่ๆ ที่ช่วยเสริมให้การตัดสินใจของฝ่ายจัดการนั้นถูกต้องที่สุด

3. Predictive Analytics

การวิเคราะห์แบบพยากรณ์ เพื่อคาดเดาสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยใช้ข้อมูลในอดีตกับแบบจำลองทางสถิติรวมถึงใช้0Artificial0Intelligence0เป็นเครื่องมือช่วยจัดเรียงข้อมูล เช่น พยากรณ์ยอดขาย พยากรณ์ผลตอบแทนจากการลงทุน

4. Prescriptive Analytics

เป็นการวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนที่สุด ต้องใช้ความเชี่ยวชาญของผู้วิเคราะห์มากที่สุด เพราะใช้ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลจากการวินิจฉัย การคาดการณ์ต่างๆ

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?