รายได้คริปโทเคอร์เรนซี เสียภาษีอย่างไร

รายได้คริปโทเคอร์เรนซี เสียภาษีอย่างไร

ขายหรือแลกเปลี่ยน

กรณีที่จำหน่าย จ่าย โอน หรือแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีให้แก่บุคคลอื่น ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน ถือเป็นเงินได้มาตรา 40 (4) (ฌ)

วิธีคำนวณรายได้ : ให้ใช้วิธีที่มาตรฐานการบัญชีรับรอง และให้คำนวณต้นทุนแยกตามประเภทของเหรียญ เมื่อเลือกแล้วต้องใช้วิธีนั้นตลอดปีภาษี

ขุดคริปโทเคอร์เรนซี

ในวันที่ได้รับคริปโทเคอร์เรนซีจากการขุด ยังไม่ถือเป็นเงินได้พึงประเมิน แต่เมื่อมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีที่ขุดมาได้ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8)

วิธีคำนวณรายได้ : สามารถหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและสมควร แต่ผู้ขุดต้องเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและจัดทำบัญชีต้นทุน

ได้เป็นเงินเดือนหรือค่าจ้าง

หากได้รับเงินเดือนเป็นคริปโทเคอร์เรนซีถือเป็นเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ถือเป็นผู้ได้รับเงินได้พึงประเมินประเภท 40 (1) และหากผู้รับจ้างได้รับค่าจ้างเป็นคริปโทเคอร์เรนซี ถือเป็นผู้ได้รับเงินได้พึงประเมินประเภท 40 (2)

วิธีคำนวณรายได้ :ให้ใช้มูลค่าในเวลาที่ได้มาในการคำนวณรายได้ เมื่อนำมูลค่าไปเสียภาษีแล้ว ใช้เป็นต้นทุนคำนวณเมื่อจำหน่ายออกไปจริงได้

ได้รับเป็นรางวัล

หากได้รับแจกคริปโทเคอร์เรนซีเป็นของรางวัล เช่น ได้รับแจกเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือได้รับเป็นรางวัลส่งเสริมการขาย กรณีนี้ให้ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 (8)

วิธีคำนวณรายได้ : ให้ใช้มูลค่า ณ เวลาที่ได้มาหรือราคาถัวเฉลี่ยในวันที่ได้มาอ้างอิง และเลือกใช้วิธีนั้นตลอดปีภาษี

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?