ครม.ไฟเขียวยกเว้นภาษีเงินสนับสนุนจากมาตรการชิมช้อปใช้

ครม.03122019

15 เมษายน 2563

ครม.ไฟเขียวยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดาเงินสนับสนุน 1000 บาท และเงิน cash back จากชิมช้อปใช้

ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้เงินสนับสนุนและเงินชดเชยตามมาตรการ “ชิมช้อปใช้” เงินได้นี้ ให้เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนและเงินชดเชยตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ภายใต้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562)

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงนี้ กำหนดให้เงินสนับสนุนและเงินชดเชยที่ผู้มีเงินได้ได้รับตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ อันเนื่องมาจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ขายสินค้า หรือผู้ให้บริการผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/24988

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?