3 มาตรการจ้างงานแบบประหยัดภาษี

23 กุมภาพันธ์ 2565

 

มาตรการช่วยผู้ประกอบการ “ประหยัดภาษี”

มาตรการที่จะนำเสนอต่อไปนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ ประหยัดภาษีจาก “การจ้างงาน” ได้มากขึ้น เพื่อบรรเทาผลกระทบในช่วงสถานการณ์โรคระบาดที่ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การจ่ายค่าจ้างแรงงาน

ให้กับลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่ 708) พ.ศ. 2563 กำหนดไว้ดังนี้

1.1 ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

สำหรับเงินได้จำนวนร้อยละ 200ของรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการทำงานในเดือน  เม.ย. – ก.ค. 63 ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง และลูกจ้างได้รับค่าจ้างไม่เกิน15,000 บาท/เดือน และต้องจ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 31 ก.ค. 63

1.2 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ต้องมีรายได้จากกิจการเนื่องจากกิจการที่ทำ ในรอบบัญชีสุดท้าย มีกำหนดครบ 12 เดือน วันสุดท้ายของระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 ก.ย. 63 ไม่เกิน 500 ล้านบาท มีการจ้างแรงงาน ไม่เกิน 200 คน

ต้องมีจำนวนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ณ วันสุดท้ายของเดือน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. และ ก.ค.63ไม่น้อยกว่าจำนวนลูกจ้างผู้ประกันตน ณ วันสุดท้ายของเดือน  มี.ค. 63

ต้องไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตาม พ.ร.ก. อื่น ที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรจากการจ่ายในการจ้างงานลูกจ้าง

1.3 กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ตาม พ.ร.ก. นี้

หากไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด ให้สิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ตาม พ.ร.ก. นี้ สิ้นสุดลง

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น จะต้องนำเงินที่ได้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ไปแล้วไปรวมเป็นรายได้ คำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ในรอบบัญชีที่ได้ใช้สิทธินั้น

1.4 สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน

ต้องเป็นการจ่ายค่าจ่างให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน ลูกจ้างนั้นต้องได้รับค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาท/เดือน

ต้องมีจำนวนลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตร 33ณ วันสุดท้าย ของเดือน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. และ ก.ค. 63 ไม่น้อยกว่าจำนวนลูกจ้าง ณ วันสุดท้ายของเดือน มี.ค. 63 โดยไม่ใช้บังคับกรณีลูกจ้างเกษียณอายุ และทุพพลภาพ

ต้องเป็นการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33

1.5 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ต้องแจ้งข้อมูลการจ่ายค่าจ้างที่จะนำมาใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ โดยแสดงรายละเอียดการจ้างแรงงาน รายจ่ายและจำนวนการจ้างแรงงาน

ผ่านเว็บไซต์ของสรรพากร www.rd.go.th ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบบัญชี (รอบบัญชีที่สิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 30 เม.ย. 63 แจ้งข้อมูลภายในวันที่ 30 ก.ย. 63)

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?