เงินได้ของชาวต่างชาติเสียภาษีอย่างไร ?

สิทธิประกันสังคมเริ่มคุ้มครองเมื่อใด

1. กรณีได้รับอันตราย

หากมีอันตรายหรือเจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานให้นายจ้าง ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ต่อเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

2. กรณีทุพพลภาพ

หากสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้ ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ต่อเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

3. กรณีคลอดบุตร

ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ต่อเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน

4. กรณีว่างงาน

ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน ต่อเมื่อผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องอยู่ภายในเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?