6 ข้อห้ามธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ไม่ควรปฏิบัติ

11 มีนาคม 2565

6 ข้อห้ามธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ไม่ควรปฏิบัติ

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ออกประกาศ “คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจาณาการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในธุรกินแฟรนไชส์” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา
โดยแนวทางปฏิบัติในธุรกิจแฟรนไชส์ฉบับนี้ ได้กำหนดพฤติกรรมที่เป็นข้อห้าม และอาจฝ่าฝืนมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้

1.การกำหนดเงื่อนไขที่เป็นการจำกัดสิทธิของแฟรนไชส์ซี* โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เช่น กำหนดให้แฟรนไชส์ซีต้องซื้อสินค้าหรือบริการอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้าแฟรนไชส์, กำหนดให้ต้องซื้อสินค้าในปริมาณสูงกว่าความต้องการ เป็นต้น

2.การกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ต้องปฏิบัติภายหลังการลงนามในสัญญาร่วมกันแล้ว เช่น กำหนดให้แฟรนไชส์ซีซื้อสินค้าหรือบริการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญา
3.ห้ามแฟรนไชส์ซีซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิต จำหน่าย รายอื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร
4.ห้ามแฟรนไชส์ซีขายลดราคาสินค้าเน่าเสียง่าย (Perishable Goods)
5.การกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันระหว่างแฟรนไชส์ซีโดยไม่มีเหตุผล และนำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
6.การกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ นอกเหนือตามมาตรฐานสัญญา

โดยแนวทางปฏิบัติในธุรกิจแฟรนไชส์ฉบับนี้ ได้กำหนดพฤติกรรมที่เป็นข้อห้ามที่อาจฝ่าฝืนมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ใดฝ่าฝืน “มีโทษปรับทางปกครองไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำผิด”
หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดถูกเอารัดเอาเปรียบได้รับความไม่เป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ สามารถร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธุรกิจแฟรนไชส์ สำหนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า”

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?