ความสำคัญของการประเมินคุณภาพ งานตรวจสอบภายใน Quality Assessment Review : QAR

ความสำคัญของการประเมินคุณภาพ งานตรวจสอบภายใน Quality Assessment Review : QAR

การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน มีความสำคัญต่อองค์กร ดังนี้

1.  พัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

● ช่วยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของงาน

● ช่วยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ

● ช่วยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำงานตามมาตรฐานสากล

2. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

● ช่วยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

● ช่วยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

● ช่วยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

3. สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

● ช่วยให้ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบมั่นใจในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

● ช่วยให้ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

● ช่วยให้ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สร้างความน่าเชื่อถือต่อองค์กร

● ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร เช่น นักลงทุน ลูกค้า มั่นใจในระบบควบคุมภายในขององค์กร

● ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร มั่นใจในความโปร่งใส และ ธรรมาภิบาลขององค์กร

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?