การควบรวมกิจการ

การควบรวมกิจการ

ควบรวมกิจการ คือ นิติบุคคลตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป มีการโอนกิจการหรือ ทรัพย์สินหรือ หุ้นทั้งหมดให้แก่กันไม่ว่าในระดับผู้ถือหุ้นหรือในระดับบริษัท

การควบรวมกิจการ สามารถทำได้ 4 วิธี

1. การควบกิจการ

การรวมกิจการโดย Merger  คือ การกลืนอีกกิจการหนึ่งเข้าไปคงเหลือไว้เพียงกิจการใดกิจการหนึ่ง ไม่ได้มีบริษัทใหม่เกิดขึ้นซึ่งกิจการที่คงอยู่นั้น

บริษัท A  + บริษัท B =  บริษัท A  หรือ บริษัท B

 

2. การซื้อกิจการ

การได้มาซึ่งหุ้น

การเข้าไปซื้อหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วน โดยการชำระค่าหุ้นอาจเป็นเงินสด หรือทรัพย์สินอื่น ภายใต้กฎหมายบัญญัติไว้

บริษัท A < แลกเปลี่ยนเงินสดกับหุ้น หรือ แลกเปลี่ยนหุ้นกับหุ้น > บริษัท B

การได้มาซึ่งสินทรัพย์

กิจการหนึ่งตกลงซื้อสินทรัพย์ทั้งหมด หรือบางส่วนของ
อีกกิจการหนึ่งในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งกิจการที่จำหน่ายสินทรัพย์ออกไปอาจจะดำรงอยู่ต่อไปหรือเลิกกิจการไปก็ได้

บริษัท A  >>> ซื้อสินทรัพย์ของบริษัท B >>> บริษัท B
บริษัท B  >>> โอนสินทรัพย์ / กิจการ / ลูกหนี้ / พนักงาน >>> บริษัท A

 

3. การควบรวมบริษัท ตาม ป.พ.พ และ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535*

กิจการเดิมตั้งแต่ 2 กิจการ (บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด) ขึ้นไป ควบรวมกันเป็นบริษัทใหม่และกิจการเดิมเลิกกิจการไป

บริษัท A  + บริษัท B =  บริษัท C

 

4. การควบรวมกิจการที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติรองรับไว้

●  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

●  พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505

●  พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522

●  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

●  พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

●  พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?