เงินชราภาพ ใครมีสิทธิได้บ้าง?

เงินชราภาพ ใครมีสิทธิได้บ้าง ?

มาตรา 33 / มาตรา 39 / มาตรา 40

● ผู้ประกันตน
● บุตร/บุตรบุญธรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย
● สามี-ภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
● บิดามารดาที่มีชีวิตอยู่
● บุคคลที่ผู้ประกันตนได้ทำหนังสือระบุชื่อไว้

คุณสมบัติ

มาตรา 33 / มาตรา 39
● อายุ 55 ปีบริบูรณ์
● สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน หรือ เสียชีวิต หรือ สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง

มาตรา 40
● อายุ 60 ปีบริบูรณ์
● แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน หรือ เสียชีวิต

ประเภทของ เงินชราภาพ

บำเหน็จ = บำเหน็จจ่ายให้ครั้งเดียว
บำนาญ = จ่าย รายเดือน ตลอดชีวิต

รับเงินแบบไหน มาตรา 33, 39

บำเหน็จ

ระยะเวลาสมทบ

●น้อยกว่า 12 เดือนตั้งแต่ 12 เดือน แต่ไม่ถึง 180 เดือน

ประโยชน์

● จำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตน
● จำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตน/นายจ้างสมทบ+ ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี (3.46% ของเงินสมทบ)

บำนาญ

ระยะเวลาสมทบ

● 180 เดือน
● เงินสมทบส่วนที่จ่ายสมทบเกิน 180 เดือน

ประโยชน์

● 20 % ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
● รับเพิ่มขึ้น 1.5% ของการจ่ายสมทบทุก 12 เดือน

ฐานการคำนวณเงิน : (ม.33) ไม่เกิน 15,000 บาท / (ม.39) 4,800 บาท

มาตรา 40 บำเหน็จ

จำนวนเงินที่สมทบ

● 100 บาท
● 300 บาท

ประโยชน์

● 50 บาท x จำนวนเดือนที่สมทบ + ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี
● 150 บาท x จำนวนเดือนที่สมทบ + ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี

หมายเหตุ :

1) ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี = 2.18% ของเงินสมทบ
2) กรณีสมทบ 300 บาท หากจ่ายสมทบ 180 เดือนขึ้นไป รับเงินเพิ่มเติมอีก 10,000 บาท
3) จ่ายสมทบเพิ่มเติมได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท

ยื่นขอรับ เงินชราภาพ ได้อย่างไร

เอกสารหลักฐาน : กรณีผู้ประกันตนยื่นขอด้วยตนเอง

1.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม
(สปส. 2-01) (กรณีมาตรา 33 , 39)
2.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม
(สปส. 2-01/ม.40) (กรณีมาตรา 40)
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)
4.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

เอกสารหลักฐาน : กรณีทายาทยื่นขอรับแทน

1.แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)หรือ สปส. 2-01/ม.40) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
2.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร)
3.ใบมรณบัตร (ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ)
4.สูติบัตรของบุตร (สำเนา 1 ฉบับ)
5.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรับเงิน (สำเนาอย่างละ 1 ฉบับ)

สถานที่ยื่นขอ

1.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 หรือ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ
2.ระบบการเบิกจ่ายประโยชน์ทดแทนด้วยตนเองของผู้ประกันตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-self service) เว็บไซต์ www.sso.go.th
3.ลงทะเบียน พร้อมเพย์ กับบัญชีเงินฝากธนาคาร

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?