ขายของออนไลน์ ควรยื่นภาษีให้ถูกต้อง

การจัดทำ เอกสารพิสูจน์ราคาโอน

ขายของออนไลน์ต้องจ่ายภาษีอะไรบ้าง ?

ภาษีสำหรับการขายของออนไลน์ถือเป็นภาษีเงินได้จากการค้าขายหรือเงินได้ประเภทที่ 8

ต้องยื่นภาษีประจำปี และภาษีครึ่งปี (ปีละ 2 ครั้ง)

การหักค่าใช้จ่าย มี 2 แบบ

1. หักแบบเหมา 60 %
2. หักตามจริง (ต้องแจกแจงค่าใช้จ่าย)

 

ภาษีเงินได้

● ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา : บุคคลธรรมดา

● ยื่น ภ.ง.ด. 94 ช่วงกลางปี และ

● ยื่น ภ.ง.ด. 90 ช่วงปลายปี

 

● ภาษีเงินได้นิติบุคคล : ร้านค้า

● ยื่น ภ.ง.ด. 51 ช่วงกลางปี และ

● ยื่น ภ.ง.ด. 50 สำหรับช่วงสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบการ หรือ ร้านค้า ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
เมื่อมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี

– ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

– ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีรายได้เกินเกณฑ์

เอกสารและข้อมูลที่ต้องใช้ในการยื่นภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

● แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 94 / แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90

● เอกสารหลักฐานแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง ตามมาตรา 50 ทวิ

● เอกสารแสดงรายการลดหย่อนภาษีกลุ่มต่างๆ เช่น
– ใบทะเบียนสมรส/ใบสูติบัตรบุตร
– ใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ
– ใบเสร็จรับรองการซื้อกองทุน RMF/SSF/SSFX
– หนังสือรับรองดอกเบี้ยกู้ยืมจากธนาคาร
– หลักฐานการบริจาค

● เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
– บัญชีรายรับ – รายจ่าย
– ใบเสร็จรับเงินค่าวัตถุดิบหรือสินค้าที่ซื้อมาเพื่อจำหน่าย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

● แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 51 / แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 50

● เอกสารงบการเงิน เช่น

– งบกำไรขาดทุน
– งบแสดงฐานะการเงิน
– งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
– หมายเหตุประกอบงบการเงิน
– รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?