การจัดทำ เอกสารพิสูจน์ราคาโอน Transfer Pricing Documentation

การจัดทำ เอกสารพิสูจน์ราคาโอน

Transfer Pricing Documentation

เอกสารพิสูจน์ราคาโอน ( Transfer Pricing Documentation ) ซึ่งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันต้องจัดทำรายงาน ดังนี้

1. Local File (เอกสารกำหนดราคาโอนภายในประเทศ)

เอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับบริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน และรายละเอียดของข้อมูลของบริษัทโดยเฉพาะเจาะจง

2. Master File (เอกสารกำหนดราคาโอนของกลุ่มบริษัท)

กลุ่มบริษัทข้ามชาติเท่านั้นที่ต้องจัดทำรายงาน
– เป็นรายงานการอธิบายภาพรวมการดำเนินธุรกิจ นโยบายการกำหนดราคาโอน กิจกรรมทางการเงิน ข้อมูลบริษัทโดยรวมของกลุ่มบริษัทข้ามชาติ

3. Country-by-Country Report (รายงานข้อมูลรายประเทศ)

ข้อมูลการปันส่วนรายได้ ประเภทธุรกิจในแต่ละประเทศ ภาษี
การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่มีรายได้รวมทั่วโลก ตั้งแต่ 28,000 ล้านบาท ขึ้นไปหรือเทียบเท่าต่อปี

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?