เตรียมเอกสารนำส่งงบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ยื่นงบการเงิน 

บริษัทจำกัด

เอกสาร รูปแบบ
งบการเงิน XBRL (.zip)
รายงานผู้สอบบัญชี (.pdf) ขาวดำ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (.pdf) ขาวดำ

 

 

บริษัทมหาชนจำกัด

เอกสาร รูปแบบ
งบการเงิน XBRL (.zip)
รายงานผู้สอบบัญชี (.pdf) ขาวดำ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (.pdf) ขาวดำ
สำเนารายงานการประชุม

ผู้ถือหุ้น

(.pdf) ขาวดำ
รายงานประจำปี (.pdf) ขาวดำ

Timeline ยื่นงบการเงิน 

บริษัทจำกัด/บริษัทมหาชนจำกัด

ขั้นตอน ระยะเวลา
เสนองบการเงิน

ต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

ภายใน 4 เดือน

นับแต่วันปิดบัญชี

(30 เม.ย. 66)

ยื่นงบการเงิน ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่

งบการเงินได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

(30 พ.ค. 66)

 

ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทจำกัด

เอกสาร รูปแบบ
สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 (.xlsm)

(BOJ5 V.4.0)

บริษัทมหาชนจำกัด

เอกสาร รูปแบบ
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บมจ.006 (.xlsm)

(BOJ 6 V.4.2)

หรือ Text file

 

Timeline ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

บริษัทจำกัด

ขั้นตอน ระยะเวลา
ยื่นสำเนาบัญชี

รายชื่อผู้ถือหุ้น

(แบบ บอจ.5)

ภายใน 14 วัน

นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(14 พ.ค. 66)

บริษัทมหาชนจำกัด

ขั้นตอน ระยะเวลา
ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

(แบบ บมจ.006)

ภายใน 1 เดือน

นับแต่วันเสร็จ

การประชุมสามัญประจำปี

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?