ไขข้อสงสัย? ภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไร

ใครต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ?

ผู้ประกอบกิจการ ดังนี้

• บุคคลธรรมดา

• คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

• กองมรดก

• ห้างหุ้นส่วนสามัญ

• กองทุน

• หน่วยงาน/กิจการของเอกชน ที่กระทำโดยบุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป (ไม่ใช่นิติบุคคล)

• องค์การของรัฐบาล สหกรณ์ และองค์กรอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้ประกอบกิจการอยู่นอกราชอาณาจักร ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประกอบกิจการ (ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้ทำการแทนซึ่งมีอำนาจในการจัดการแทนโดยตรง/โดยปริยายที่อยู่ในราชอาณาจักร) เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีร่วมกับผู้ประกอบกิจการข้างต้น

 

กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีอะไรบ้าง?

กิจการที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีดังนี้  (ในราชอาณาจักร) (มาตรา 91/2 ประมวลรัษฎากร)

•  ธนาคาร

•  ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

•  ประกันชีวิต

•  รับจำนำ

•  การประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ (การให้กู้ยืมเงินค้ำประกัน แลกเปลี่ยนเงินตรา ออก ซื้อ หรือขายตั๋วเงิน หรือรับส่งเงินไปต่างประเทศด้วยวิธีต่าง ๆ)

•  ขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร

 

กิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีอะไรบ้าง?

ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับกิจการ ดังนี้ (มาตรา 91/3 ประมวลรัษฎากร)

•  ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

•  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•  สหกรณ์ออมทรัพย์ เฉพาะการให้กู้ยืมแก่สมาชิกหรือแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

•  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

•  การเคหะแห่งชาติ เฉพาะการขายหรือให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์

•  การรับจำนำของกระทรวง ทบวง กรม และราชการส่วนท้องถิ่น

•  กิจการอื่นที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

 

เงื่อนไขการขอคืนภาษี มีอย่างไร?

1. ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่

•  ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษี ที่ชำระภาษีไว้เกิน/ผิด/ซ้ำ

•  ผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษี แต่ได้ชำระภาษีไว้

2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสิทธิขอคืนเงินภาษีได้โดยใช้คำร้องขอคืนเงินภาษีอากรคือ แบบ ค.10

3. การยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ค.10 จะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับคำร้องด้วย ได้แก่

•   หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ขอคืนเป็นนิติบุคคล)

•   ใบเสร็จรับเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ

•   หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ขอคืน

4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีภายใน 3 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่น แบบภาษี

 

ภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไร  กิจการใดที่เกี่ยวข้อง อัตราภาษี และวิธีการขอคืนภาษี มีหลักเกณฑ์อย่างไร

 

สนใจสอบถาม

คุณกัญทิมา หุมากรณ์

โทรศัพท์ 02-596-0500 ต่อ 327 , 061-418-1112

 

•  บริการที่ปรึกษาภาษี วางแผนภาษี คำนวนภาษี ขอคืนภาษี

•  บริการจัดทำบัญชี

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?