การจดทะเบียนสรรพสามิต EP2

11 มีนาคม 2565

การจดทะเบียนสรรพสามิต EP2

การแสดงใบทะเบียนสรรพสามิต

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ต้องแสดงใบทะเบียนสรรพสามิตอย่างเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ โรงงานอุตสาหกรรมสถานประกอบการ หรือสถานบริการ

กรณีใบทะเบียนชำรุดหรือสูญหาย

หากใบทะเบียนสรรพสามิตชำรุดหรือสูญหาย ต้องขอใบรับรองแทนใบทะเบียนสรรพสามิตภายใน 15 วันนับจากวันที่รู้ถึงขนาดที่ไม่อาจรู้ข้อความในส่วนที่สำคัญได้

กรณีย้ายสถานประกอบการ

หากผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ย้ายโรงงานอุตสาหกรรม สถานบริการ ที่เป็นสำนักงานใหญ่ จะต้องแจ้งย้ายก่อนวันย้ายไม่น้อยกว่า 15 วัน

กรณีเลิกหรือโอนกิจการ

หากผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ จะเลิกหรือโอนกิจการ ให้ยื่นคำขอก่อนวันเลิกหรือโอนกิจการภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่หยุดประกอบกิจการ และในกรณีที่เป็นการโอนกิจการ ภายหลังแจ้งโอนแล้ว ผู้รับโอนต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันรับโอนกิจการ

กรณีที่ผู้ประกอบกิจการถึงแก่ความตาย

หากผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้นำเข้า หรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ถึงแก่ความตาย แล้วต้องการจะประกอบกิจการต่อไป ให้ทายาทหรือผู้จัดการมรดกยื่นคำขอจดทะเบียนสรรพสามิตภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ประกอบกิจการถึงแก่ความตาย หากไม่ต้องการประกอบกิจการต่อไป จะต้องแจ้งยกเลิกใบทะเบียนสรรพสามิตภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ประกอบกิจการถึงแก่ความตาย (บังคับใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบกิจการเป็นบุคคลธรมดา ไม่ใช่นิติบุคคล)

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?