รู้หรือไม่? จัดชิงโชค เสี่ยงผิดกฎหมาย

01 มีนาคม 2565

การจัดชิงโชค

ผู้ประกอบการได้นำ “การชิงโชค ชิงรางวัล สุ่มแจก เสี่ยงโชค จับสลาก” มาใช้ในทางการค้ากันอย่างแพร่หลาย ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ทั้งระเบียบ ขอบเขต รูปแบบการเล่น รวมถึงเงื่อนไข ต่าง ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478

 

มาตรา 8 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478

การจัดชิงโชค ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อน จึงจะดำเนินการได้ ตามมาตรา 8 ดังนี้

“การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการ ประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตก่อนจึงจะทำได้”

โทษ

หากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50 บาท ขึ้นไปจนถึง 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478

และระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

 

มาตรา 12 พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478

การโฆษณา จัดให้ชิงโชค ต้องได้รับได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานก่อน จึงจะดำเนินการได้ ตามมาตรา 12 ดังนี้

“ ผู้ใดจัดให้มีการเล่น หรือทําอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวน โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน หรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลง ”

โทษ

หากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จนถึง 5,000 บาท

 

การขอใบอนุญาต

•  แบบบันทึกถ้อยคําผู้ขออนุญาต ปค.14 บันทึกถ้อยคําของผู้ขออนุญาตถึงกติกาวิธีการเล่น ระยะเวลาการเล่น เงื่อนไขการเล่น การแจกรางวัล สิ่งของรางวัล การโฆษณา เป็นต้น

•  หนังสือแสดงความประสงค์ขออนุญาต ของบริษัท เป็นหนังสือที่นิติบุคคลผู้ขออนุญาตแจ้งต่อพนังงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีการจัดแถมพกฯ โดยหนังสือต้องครอบคลุมถึงกติกาวิธีเล่น ระยะเวลาการเล่น เงื่อนไขการเล่น การแจกรางวัล สิ่งของรางวัล การโฆษณา เป็นต้น

•  หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาตดำเนินการแทน พร้อมลงนามโดยผู้มีอํานาจ และประทับตราสําคัญของนิติบุคคลด้วย

•  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้แก่ผู้ยื่นขออนุญาตดำเนินการแทน

•  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของ ผู้รับมอบอำนาจ

•  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนไว้กับสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรม ทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งวัตถุประสงค์

•  หนังสือแจ้งยืนยันการจัดเตรียมของรางวัล

•  ใบเสร็จของรางวัล หรือใบสั่งซื้อสิ่งของรางวัล หรือใบสนับสนุนของรางวัล กรณีรางวัลเป็นรถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด ทองคำตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป หรือสิ่งของรางวัลอื่นที่มีมูลค่ามาก

•  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า / เครื่องหมายบริการจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือหนังสือสัญญาการเป็นผู้แทนจําหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย หรือลิขสิทธิ์การขาย สิทธิบัตร หรือสัญญาการเป็น ตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทเจ้าของสินค้าต่างประเทศที่มิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

•  ตัวอย่างสิ่งพิมพ์โฆษณา หรือตัวอย่างคูปองในการชิงโชค

•  หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ กรณีที่จับรางวัลนอกสถานที่จากเจ้าของสถานที่ ในการจับรางวัลจากเจ้าของสถานที่ เช่นโรงแรม ศูนย์ประชุม เป็นต้น

 

ข้อกำหนดใบอนุญาต

•  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้ 1 ครั้ง

•  การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคนี้ ให้เล่นตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต

•  ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตโอนใบอนุญาตให้ผู้อื่นไปใช้

•  การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค เพื่อกิจการค้าหรืออาชีพนั้น สินค้าที่จำหน่ายจะต้องเป็นไปตามราคา
ในท้องตลาด และผู้ซื้อแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลในการเสี่ยง ก็ต้องได้รับสิ่งของตามราคาที่ซื้อนั้นไปเสมอ

•  ห้ามมิให้จ่ายหรือรับเงินแทนการแถมพกหรือรางวัล

Tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?