วิธีคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

19 ธันวาคม 2566

วิธีคำนวณ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อกิจการได้จดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มทุกสิ้นเดือนในแต่ละเดือนปฏิทิน แล้วยื่นแบบชำระภาษี (ถ้ามี) นำส่งกรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มมีวิธีการอย่างไร เราสรุปมาให้แล้วครับ

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?