นิติบุคคลเตรียมยื่นภาษีครึ่งปี ภ.ง.ด. 51

นิติบุคคลเตรียมยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51)

ภ.ง.ด. 51 คืออะไร แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (6 เดือน)*
ยื่นตอนไหน ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี

(กรณียื่นผ่านอินเตอร์เน็ตสามารถยื่นภายใน 2 เดือน 8 วัน)

(สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. ให้ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. ของปีถัดไป)

ใครมีหน้าที่ยื่น • นิติบุคคลที่ต้องจัดทำประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ

• บริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทครดิตฟองซิเอร์ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่อธิบดีเห็นชอบตามหลักเกณฑ์เสียภาษีเงินได้ครึ่งปีจากกำไรสุทธิจริง

*นิติบุคคลที่เพิ่งจดทะเบียนบริษัท ปีแรกจะยังได้รับยกเว้น ไม่ต้องยื่น

 

Q & A ภ.ง.ด. 51

รอบระยะเวลาบัญชีแรกไม่ถึง 12 เดือน ต้องยื่นแบบหรือไม่ ไม่ต้องยื่นแบบ
มูลนิธิหรือสมาคม ต้องยื่นแบบหรือไม่ ไม่ต้องยื่นแบบ เนื่องจากเสียภาษีเงินได้จากยอดรายรับ จึงไม่ต้องประมาณการกำไรหรือขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้
กิจการร่วมค้า ต้องยื่นแบบหรือไม่ ต้องยื่นแบบ เนื่องจากถือเป็นบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร
หากมีภาษีที่ชำระไว้เกินสามารถขอคืนได้หรือไม่ สามารถขอคืน / ถือเป็นเครดิตภาษีของ ภ.ง.ด. 50 (ปลายปี)
ต้องใส่ชื่อผู้สอบบัญชีหรือไม่ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ

• ใส่ กรณียื่นแบบโดยคำนวณและชำระภาษีจากกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี

• ไม่ต้องใส่ กรณียื่นแบบโดยคำนวณและชำระภาษีจากประมาณการกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการ

ต้องแนบหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่ ไม่ต้องแนบ
หากมีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มสามารถผ่อนชำระได้หรือไม่ ไม่ได้ ต้องชำระเต็มจำนวนในครั้งเดียว
ยื่นแบบเกินกำหนด รับผิดอย่างไรบ้าง 1. ค่าปรับทางอาญา (ม.35)

• ยื่นแบบล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ปรับ 1,000 บาท

• ยื่นแบบพ้นกำหนด 7 วันไปแล้ว ปรับ 2,000 บาท

 

2. เงินเพิ่ม (ม.67 ตรี)

• กรณีไม่ยื่นแบบ / ยื่นแบบ แต่แสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ

• ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระ/ของกึ่งหนึ่งของจำนวนภาษีที่ต้องเสีย/ภาษีที่ขาดชำระ

• หากเป็นกรณีที่ยื่นแบบและชำระภาษีพร้อมกับการยื่นแบบ โดยไม่ได้รับคำเตือน/คำเรียกตรวจสอบเป็นหนังสือ ให้ลดเงินเพิ่มเป็นอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน

 

สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบบัญชีเริ่มต้น 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 65

สนใจสอบถาม

  • บริการที่ปรึกษาภาษี วางแผนภาษี คำนวนภาษี ขอคืนภาษี
  • บริการจัดทำบัญชี จัดทำเงินเดือน

ติดต่อ : คุณกัญทิมา หุมากรณ์

โทรศัพท์ 02-596-0500 ต่อ 327 , 061-418-1112

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?