แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) คืออะไร ?

 

แบบ 56-1 คืออะไร บ่งบอกอะไรบ้าง มีแนวทางการจัดทำอย่างไร ? อยากรู้ ต้องอ่าน !!

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

• ออกในช่วงไตรมาสแรกของปีถัดไป (มีนาคม-เมษายน)

• อยู่บนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์

• แสดงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และผลการดำเนินงาน

 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบาย

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3. ปัจจัยความเสี่ยงทรัพย์สิน

4. ข้อพิพาททางกฎหมาย

 

อ่านให้เข้าใจข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท และต้องสรุปได้ ดังนี้

• บริษัทประกอบธุรกิจอะไร

• มีแนวโน้มของธุรกิจและการเติบโต รวมถึงปัจจัยเสี่ยงอย่างไรบ้าง

• มีศักยภาพด้านการแข่งขันอย่างไร

• ข้อมูลของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ทั้งด้านการประกอบธุรกิจ และรายการระหว่างกัน

• ผลกระทบต่อการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท

 

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

1. หลักทรัพย์

2. ผู้ถือหุ้น

3. โครงสร้าง

4. การกำกับดูแลกิจการ

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม

6. การควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

7. รายการระหว่างกัน

 

จะประเมินได้ว่าบริษัทนี้น่าลงทุนหรือไม่

• ข้อมูลผู้ถือหุ้น และการกระจายหุ้น

• โครงสร้างและค่าตอบแทน

• การดูแลถือหุ้น พนักงาน บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสีย

• มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่อย่างไร

• มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีอย่างไร

• รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างไร

 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

1. งบแสดงฐานะการเงิน

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3. งบกระแสเงินสด

4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

 

สรุปให้ได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

• ความเห็นต่องบการเงินของผู้สอบบัญชี

• ผลการดำเนินงาน

• โครงสร้างเงินทุน (หนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น) เป็นอย่างไร

• มีการออกหุ้นเพิ่มทุน ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือซื้อหุ้นคืนหรือไม่อย่างไร

• มีภาระทางการเงินมากน้อยเพียงใด

 

รายงานประจำปี (แบบ56-2)  มีวัตถุประสงค์และสาระไม่แตกต่างกับ (แบบ 56-1) แต่สามารถเปิดเผยข้อมูลอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแบบได้ และเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ก.ล.ต. ได้ออกประกาศ เรื่องการปรับปรุงการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยได้รวมการรายงานทั้งสองแบบเข้าด้วยกันและเรียกว่า “แบบ 56-1 One Report” เพื่อลดภาระให้กับบริษัทจดทะเบียนพร้อมกับยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทราบ

 

 

 

ต้องการคำปรึกษาและจัดทำรายงานความยั่งยืน ในรูปแบบของ 56-1 ONE REPORT
ติดต่อ 02-596-0500 ต่อ 327
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://bit.ly/onereportFB
tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?