เก็บตกประเด็นสำคัญ การนำส่งงบการเงิน ผ่านระบบ DBD e-Filing

DBD e-Filing

18 เมษายน 2563

ประเด็นสำคัญที่ควรทราบในการนำส่งงบการเงิน ผ่านระบบ DBD e-Filing เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

นับจากการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เริ่มต้นกำหนดให้มีการยื่นงบการเงินทางออนไลน์ หรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่า DBD eFiling นั้น พบว่า มีประเด็นที่ควรนึกถึงและทบทวน เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นงบการเงินทางออนไลน์ในครั้งต่อไปเป็นจำนวนมาก  ในบทความนี้ขอรวบรวมประเด็นสำคัญที่ควรทราบ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยรวบรวมจาก ถาม-ตอบปัญหาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในส่วนของระบบการนำส่งงบการเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจากการสืบค้นข้อมูลอื่น ๆ ดังนี้

1. สาเหตุที่ต้องมี DBD eFiling
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ผลักดันให้นิติบุคคลที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทย ต้องนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ซึ่งจะเกิดผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

2. มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องยื่นในระบบออนไลน์
นอกจากนิติบุคคลต้องนำส่งงบการเงินภายในเวลาที่กำหนดแล้ว กฎหมายกำหนดให้ต้องนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย ภายใน 14 วัน หลังจากประชุมใหญ่ หากไม่นำส่ง หรือนำส่งล่าช้า จะต้องถูกดำเนินคดีฐานไม่นำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ.2499 ด้วย

3. การเข้าระบบ DBD eFiling มีการควบคุมการเข้าถึงอย่างไร
ผู้ที่สมัครลงทะเบียนจะได้รับรหัสผ่าน (Password) และรหัสลับ (Activate Code) เพื่อเข้าใช้งานในระบบ

4. มีข้อควรระวังใดบ้างสำหรับ รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสอื่นใด
ผู้ที่ได้รับรหัสใดๆ มาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการเข้าถึงระบบ DBD eFiling แล้ว จะต้องนำส่งให้แก่กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ โดยห้ามเก็บเป็นทรัพย์สินส่วนตัว

5. ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ควรปฏิบัติอย่างไร
เมื่อมีความต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ควรได้รับอนุมัติจากผู้บริหารและต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงรหัสดังกล่าวรวมถึงการส่งมอบรหัสใหม่ให้แก่ผู้บริหารให้เป็นปัจจุบันเสมอ

 

จากบทความ : “10 ประเด็นเก็บตกการนำส่งงบการเงิน ผ่านระบบ DBD e-Filing ”  โดย : สุรพล ถวัลยวิชชจิต  วารสาร CPD & Account ปีที่ 16 ฉบับที่ 189 เดือนกันยายน 2562  สมัครสมาชิก คลิก

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?