อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากร และหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรตอบโต้การอุดหนุน

ร่างกฎกระทรวง

23 กรกฎาคม 2563

ครม. อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากร และหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรตอบโต้การอุดหนุน พ.ศ. ….

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดและหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและอากรตอบโต้การอุดหนุน พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงที่กระทรวงการคลังเสนอ เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ เกี่ยวกับสถานที่ที่จะขอคืนอากรหรือหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ และการขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุนกับการนำเข้าสินค้าที่หลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุนพิจารณาแล้วไม่ขัดข้อง

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงมีดังนี้

  1. เพิ่มเติมสถานที่ที่จะขอคืนอากรแก่ผู้นำเข้าที่ขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือากรตอบโต้การอุดหนุน

เดิมการขอรับคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนุนต้องนำหลักฐานการชำระอากรชั่วคราวมาติดต่อขอรับคืน ณ ท่าหรือที่ หรือสนามบินศุลกากรที่ได้ชำระอากรดังกล่าวไว้ แก้ไขเป็นด่านศุลกากรหรือสถานที่ที่กรมศุลกากรกำหนดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำของเข้าที่ได้

  1. เพิ่มเติมกรณีผู้นำเข้าซึ่งมีการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้ ขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนุน ที่ถูกเรียกเก็บจากการขยายการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน

เดิมไม่มี กำหนดขึ้นใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มบทบัญญัติหมวด 10/1 การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนแห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 

3.เพิ่มเติมกรณีผู้นำเข้าขอคืนอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนุนที่ถูกเรียกเก็บไว้ เนื่องจากภายหลังมีการส่งสินค้าที่ได้ชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดหรืออากรตอบโต้การอุดหนุนกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยผู้นำเข้าต้องขอรับคืนภายใน 6 เดือน

เดิมไม่มี กำหนดขึ้นใหม่เพื่อรองรับการเพิ่มบทบัญญัติหมวด 10/1 การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนแห่งพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/25960

Tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?