เตรียมพร้อม!!! กฎหมาย Digital Platform Services (กฎหมาย DPS )

กฎหมาย

กฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ

เริ่มบังคับใช้ 21 ส.ค. 66

“บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล”

ความหมาย

●  การให้บริการ สื่อกลางทางอิเล็กทรอนิกส์
●  โดยเชื่อมต่อกันด้วย เครือข่ายคอมพิวเตอร์
●  ระหว่าง ผู้ประกอบการ – ผู้บริโภค/ผู้ใช้บริการ
●  เพื่อ ทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอกนิกส์
●  ไม่ว่าจะคิดค่าบริการหรือไม่ก็ตาม

แต่ไม่รวมถึง

การใช้เพื่อเสนอสินค้า/บริการของผู้ประกอบธุรกิจบริการรายเดียวหรือของบริษัทในเครือ

แพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เป็นพื้นที่กลางให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค หรือคนซื้อกับคนขายมาเจอกัน เช่น

●  แพลตฟอร์ม Grab (ผู้ประกอบธุรกิจขายอาหาร – ลูกค้า)
●  แพลตฟอร์ม Agoda (ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม – นักท่องเที่ยว)

นิยามผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาที่เกี่ยวกับการแจ้ง

ลักษณะบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ ก่อนการประกอบธุรกิจ

รายการข้อมูลที่ต้องแจ้ง

ลักษณะบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่ หรือ ที่มีลักษณะเฉพาะ

ลักษณะของแพลตฟอร์มดิจิทัล นอกราชอาณาจักร แต่ถือเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร

มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.มีการแสดงผล ทั้งหมด/บางส่วน เป็นภาษาไทย

2. มีการจดทะเบียน โดยใช้ชื่อ โดเมน .th / .ไทย หรือชื่ออื่นที่หมายถึงประเทศไทย หรือชื่อโดเมนภาษาไทย

3. มีการกำหนดให้ชำระเงิน / เลือกชำระเงิน เป็นสกุลเงินบาท

4. มีเงื่อนไขให้ใช้กฎหมายไทย / ดำเนินคดีในศาลไทย

5. มีการจ่ายค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการสืบค้นแหล่งที่ตั้งของข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงแพลตฟอร์มเป็นการเฉพาะ

6. มีการจัดตั้งสำนักงาน หน่วยงาน หรือมีบุคลากร เพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ใช้บริการในไทย

7. ลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ต้องแจ้ง การประกอบธุรกิจต่อสำนักงานฯ

บริการแพลตฟอร์มที่ ต้องแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไข ให้ผู้ใช้บริการทราบ ก่อน/ขณะใช้บริการ

1.แพลตฟอร์มที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

●  มีการ คิดค่าบริการ
●  ให้บริการเป็น สื่อกลาง ในการเสนอสินค้า/บริการ ไม่ว่าธุรกรรมนั้น จะเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มทั้งหมดหรือบางส่วน และ
●  ผู้ประกอบธุรกิจ (แพลตฟอร์ม) มีสัญญา กับผู้ประกอบการในการเสนอสินค้า/บริการ

2.บริการสืบค้นแหล่งที่ตั้งของข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Search engine)

ถ้าแพลตฟอร์มมีลักษณะตามที่กล่าวมา ต้องแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไขให้ผู้ใช้บริการทราบ โดยมีรายละเอียดตามมาตรา 17

ประกาศข้อตกลงและเงื่อนไข ที่ต้องแจ้ง

ต้องมีรายละเอียด ดังนี้

1. เงื่อนไขในการให้บริการ การระงับ/การหยุดให้บริการ การคิดค่าบริการ

2. ปัจจัยหลักของอัลกอริทึม/ของหลักเกณฑ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้

– ในการจัดอันดับ หรือ แนะนำสินค้า/บริการ

–  ในการนำเสนอโฆษณา

–  ในการประเมินความพึงพอใจและการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ

3. การเข้าถึงและการใช้งานข้อมูลที่ได้รับจากการให้บริการแพลตฟอร์ม

4. ช่องทางการให้ความช่วยเหลือ กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การระงับข้อพิพาท รวมถึงกรอบระยะเวลาการดำเนินการ

5. การจัดลำดับการนำเสนอสินค้า บริการ หรือเนื้อหา ที่เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม

6. การดำเนินการต่อสินค้า บริการ หรือเนื้อหา ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

ร่างกฎหมายลำดับรอง

1. ร่างประกาศ สพธอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณจำนวนผู้ใช้บริการในราชอาณาจักรที่ใช้งานเฉลี่ย ต่อเดือนย้อนหลัง(Average Monthly Active Users: AMAU) พ.ศ. …

2. ร่างประกาศ คธอ. เรื่อง ลักษณะของการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ไม่ต้องแจ้งให้สำนักงานทราบก่อนการประกอบธุรกิจ พ.ศ. ….

3. ร่างประกาศ สพธอ. เรื่อง รายละเอียดการประกาศข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลให้ผู้ใช้บริการทราบ พ.ศ. ….

4. ร่างประกาศ สพธอ. เรื่อง แบบรายงานการประกาศข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการให้ผู้ใช้บริการทราบ พ.ศ. ….

5. ร่างประกาศ คธอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา แจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ แพลตฟอร์มดิจิทัลให้สำนักงานและผู้ใช้บริการทราบ พ.ศ. ….

6. ร่างประกาศ สพธอ. เรื่อง แบบการแจ้งก่อนการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. ….

7. ร่างประกาศ สพธอ. เรื่อง แบบการแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลรายปี พ.ศ. ….

8. ร่างประกาศ สพธอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจ้ง การเลิกประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล และแบบการแจ้งการเลิกประกอบธุรกิจ พ.ศ. ….

9. ร่างประกาศ คธอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้หรือเยียวยาผู้ใช้บริการซึ่งได้รับความเสียหายจากการใช้บริการ หรือการอื่นที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการ พ.ศ. ….

10. (ร่าง) คู่มือการพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนผู้ใช้บริการ

11. ร่างประกาศ คธอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล พ.ศ. …

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?