การขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืน ที่นักลงทุนควรศึกษา

เงินปันผล

26 มกราคม 2567

เงินปันผล

เงินปันผล (เงินได้ประเภทที่ 4) ที่นักลงทุนได้รับมาจากกำไรสุทธิของกิจการ โดยก่อนบริษัทจะจ่ายเงินปันผล บริษัทจะมีการเสีย ภาษีเงินได้นิติบุคคล รอบหนึ่งแล้ว หากนักลงทุน ต้องเอาเงินปันผลมาเสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อีก ก็จะเป็นการเสียภาษี 2 ครั้งจากเงินก้อนเดิม

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อนักลงทุนผู้เสียภาษีจึงให้สิทธิในการขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
(แต่ถ้าบริษัท ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีนิติบุคคลนักลงทุนจะไม่สามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลได้)

เมื่อได้รับเงินปันผล นักลงทุนจะมีทางเลือก 2 ทาง คือ

●  ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% อัตโนมัติ แล้วไม่ต้องนำเงินส่วนนี้ไปยื่นภาษีประจำปี (Final Tax)
●  ไม่ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 10% แต่นำเงินปันผลมาคำนวณรวมกับการยื่นภาษีด้วยตัวเอง และยื่นขอเครดิตภาษีเงินปันผล

เครดิตภาษีเงินปันผล คือ การคำนวณย้อนกลับเพื่อให้ทราบจำนวนเงินปันผลก่อนถูกหักภาษี

เครดิตภาษีเงินปันผลมีไว้เพื่ออะไร

●  เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการเก็บภาษี
●  ทำให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เสียภาษีเพียงชั้นเดียวเท่านั้น
●  โดยสามารถขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรได้

เงินปันผลที่ได้รับ สามารถใช้เครดิตภาษีได้หรือไม่ให้ดูว่าบริษัทที่จ่ายเงินปันผลนั้น เสียภาษีนิติบุคคลหรือไม่และการใช้อัตราเครดิตนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าบริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละเท่าใด

วิธีคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผล

เครดิตภาษีเงินปันผล = ( มูลค่าปันผล X อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล) ÷ ( 100 – อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล )

ตัวอย่าง

ถ้า บริษัท A เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตรา 20% และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง มูลค่า 80 บาท จะคำนวณเครดิตภาษีเงินปันผลได้ดังนี้

เครดิตภาษีเงินปันผล   = (80 X 20) ÷ ( 100 – 20)

=   (1600) ÷ ( 80 ) =  20

หมายความว่า เงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับมา 80 บาท มีเครดิตภาษีเงินปันผลอยู่ 20 บาท

วิธีใช้เครดิตภาษีเงินปันผล

เครดิตภาษีเงินปันผลถือเป็นเงินได้ ดังนั้น ถ้าใช้เครดิตภาษีเงินปันล ต้องนำเครดิตภาษีเงินปันผลมารวมกับเงินปันผลที่ได้รับด้วย

เงินได้ =  เงินปันผล + เครดิตภาษีเงินปันผล

ไม่ใช้เครดิตภาษีเงินปันผล ใช้เครดิตภาษีเงินปันผล
จำนวนชั้นที่เสียภาษี เสียภาษีซ้ำซ้อน 2 รอบ  เสียภาษีชั้นเดียว
อัตราภาษี หักภาษีนิติบุคคล

และหัก ณ ที่จ่าย 10%

หักตามฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
อัตราภาษีที่จะเสียโดยรวม

(กรณีอัตราภาษีเงินได้

นิติบุคคล 20%)

ประมาณ 28 % 5% – 35%

 

*** ควรเลือกใช้เครดิตภาษีเงินปันผลหรือไม่ให้พิจารณาจาก ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทที่จ่ายเงินปันผล

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?