23 พฤศจิกายน 2566

บริการรายงาน Carbon Footprint

เป็นบริการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง ที่ถูกวัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยเป็นบริการที่ช่วยวิเคราะห์กิจกรรมของบริษัทที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการคำนวณ และช่วยคิดวิธีการดูดกลับหรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลังจากการคำนวณ โดยใช้เป็นข้อมูลในการรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของการดำเนินธุรกิจของกิจการที่พิจารณาจากมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม

 

รูปแบบบริการ

1. จัดทำรายงาน Carbon Footprint

2. ให้คำปรึกษาในการจัดเก็บข้อมูลด้าน Carbon Footprint และการคำนวณ Carbon Footprint

 

อัตราค่าบริการ ** ขึ้นอยู่กับขนาดและกิจกรรมขององค์กร

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. รายงาน Carbon Footprint

2. ข้อมูล Carbon Footprint ที่สามารถใช้ในรายงาน ESG รายงานประจำปี (One – report) และรายงานความยั่งยืน

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทจำกัด

1. ช่วยให้บริษัทมีข้อมูลตัวเลขในการเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัทเพื่อชี้วัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัทที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

3. เป็นแนวทางที่แสดงถึงความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. การร่วมมือจากทุกฝ่ายในเรื่องของข้อมูลเพื่อการวางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

2. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดทำรายงาน

บริการเกี่ยวข้อง

1. บริการจัดทำรายงาน ESG
2. บริการจัดทำรายงานความยั่งยืน
3. บริการจัดทำรายงานประจำปี (One Report)

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา หุมากรณ์ 02-596-0500 ต่อ 327 / 061-418-1112

 

>> เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บริการ <<

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?