23 พฤศจิกายน 2566

บริการงานพัฒนาระบบ

บริการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานของบริษัท, งานสอบทานคู่มือการปฏิบัติงาน, งานสอบทานและปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง ตลอดจน ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีเอกสารอ้างอิงและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Base) ในการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรรุ่นถัดไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 

รูปแบบบริการ

1. งานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน : ศึกษาลักษณะการทำงานปัจจุบันของบริษัท ข้อมูลด้านเอกสาร และ/หรือ โปรแกรมสำเร็จรูป และจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ระบุจุดการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และจัดอบรม เพื่อสร้างระบบการปฏิบัติงานที่มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และให้องค์กรมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. งานสอบทานคู่มือการปฏิบัติงาน : ศึกษาและสอบทานคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่มีการใช้งานในปัจจุบัน และนำมาวิเคราะห์ความเพียงพอเหมาะสม ตามแนวทางการควบคุมภายในที่ดี และจัดทำรายงานข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปัจจุบันและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

3. งานสอบทานและปรับปรุงแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงาน : ศึกษาและสอบทานคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่มีการใช้งานในปัจจุบัน และนำมาวิเคราะห์ความเพียงพอเหมาะสม ตามแนวทางการควบคุมภายในที่ดี และจัดทำการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทดำเนินงาน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท

 

อัตราค่าบริการ

** ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร

1. บริษัทฯ ขนาดเล็ก (1-10 ฝ่ายงาน)

2. บริษัทฯ ขนาดกลาง (11-15 ฝ่ายงาน)

3. บริษัทฯ ขนาดใหญ่ (15 ฝ่ายงานขึ้นไป)

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. คู่มือการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานของบริษัทของบริษัท (ข้อ 1)

2. รายงานเพื่อการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (ข้อ 2)

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทที่เริ่มดำเนินธุรกิจ

3. บริษัทที่เปิดกิจการมายาวนาน แต่ยังไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. มีขั้นตอน/แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน

2. มีระบบการควบคุมภายในที่ดีรองรับ เพื่อป้องกันรอยรั่วหรือการปฏิบัติงานผิดพลาด อันนำไปสู่การทุจริตบริษัทฯ จะมีกระบวนการในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารต่าง ๆ ของแต่ละกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

 

>> เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บริการ <<

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?