บริการงานประเมินระบบการควบคุมปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

23 พฤศจิกายน 2566

บริการงานประเมินระบบการควบคุมปลอดภัยด้านเทคโนโลยี เพื่อความมั่นใจว่าองค์กรมีการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบงานที่สำคัญ

เป็นงานประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้มั่นใจตามควรแก่เหตุและผล (Reasonable Assurance) ว่าองค์กรมีการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบงานที่สำคัญ รวมถึงรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ (Physical) และความปลอดภัยด้านตรรกะ (Logical) อย่างเหมาะสมและมีการดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และ/หรือ มาตรฐาน ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบบริการ

1. การตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานจากการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ

2. การให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแล

อัตราค่าบริการ

 ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของธุรกิจ และจำนวนวันในการเข้าปฏิบัติงาน

สิ่งที่จะได้รับ

 รายงานสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
บริษัทฯ ที่ต้องการสอบทานการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบจุดอ่อนของระบบสารสนเทศและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 1. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสารสนเทศ

2. นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านสารสนเทศ

3. เอกสารประกอบการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ

บริการเกี่ยวข้อง                 

1. งานประเมินระบบการควบคุมภายใน

2.งานที่ปรึกษาและจัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.งานตรวจสอบภายใน

 

สนใจติดต่อ :       นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์ โทร. 0 2596 0500 ต่อ 327

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?