23 พฤศจิกายน 2566

บริการรายงาน ESG

● เป็นบริการจัดเตรียมข้อมูลสำคัญที่สะท้อนภาพลักษณ์ของการดำเนินธุรกิจของกิจการ โดยพิจารณาถึงมิติทางด้าน ESG โดยมีรายละเอียดดังนี้

● มิติด้านสิ่งแวดล้อม สามารถวัดได้จากปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆของบริษัท การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานของบริษัท

● มิติด้านสังคม สามารถวัดได้จากเปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่ได้รับการยกระดับทักษะ การฝึกอบรมต่างๆภายในองค์กร กิจกรรมหรือโครงการเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทานขององค์กร เป็นต้น

● มิติด้านบรรษัทภิบาล สามารถวัดได้จากความแตกต่างหลากหลายของผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัท การดำเนินการเพื่อลดการทุจริต การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้าน ESG ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการมีโครงสร้างกำกับดูแลกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

รูปแบบบริการ

1. จัดทำรายงาน ESG (Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม)และ Governance (ธรรมาภิบาล))

2. ให้คำปรึกษาในการจัดทำข้อมูลด้าน ESG (Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม)และ Governance (ธรรมาภิบาล))

 

อัตราค่าบริการ ** ขึ้นอยู่กับขนาดและกิจกรรมขององค์กร

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. รายงาน ESG

2. ข้อมูลด้าน ESG ที่สามารถใช้ในรายงาน One – report และรายงานความยั่งยืน

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทจำกัด

1. ช่วยให้บริษัทมีการบริหารจัดการหรือแนวทางในการควบคุมและช่วยลดผลกระทบในการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

2. ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

3. เป็นแนวทางที่แสดงถึงความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. การร่วมมือจากทุกฝ่ายในเรื่องของข้อมูลเพื่อการวางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

2. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการจัดทำรายงาน

บริการเกี่ยวข้อง

1. บริการจัดทำรายงาน Carbon Footprint
2. บริการจัดทำรายงานความยั่งยืน
3. บริการจัดทำรายงานประจำปี (One Report)

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา หุมากรณ์ 02-596-0500 ต่อ 327 / 061-418-1112

 

>> เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บริการ <<

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?