23 พฤศจิกายน 2566

บริการงานประเมินระบบการควบคุมภายใน

เป็นงานให้ความมั่นใจตามควร ว่าองค์กรมีการบริหารจัดการและการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม อันจะช่วยให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

รูปแบบบริการ

1. การตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของ COSO

2. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแล

3. การจัดทำข้อมูลตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

4. การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการประเมินระบบการควบคุมภายใน

 

อัตราค่าบริการ

** ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร

1. บริษัทขนาดเล็ก (มี 1-10 ฝ่ายงาน)

2. บริษัทขนาดกลาง (มี 11-15 ฝ่ายงาน)

3. บริษัทขนาดใหญ่ (มี 16 ฝ่ายงานขึ้นไป)

4. ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของธุรกิจ และรายการธุรกรรม

 

สิ่งที่จะได้รับ

รายงานสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน 1 ฉบับ รายงานการติดตามผลการประเมิน 1 ฉบับ และรายงานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทจำกัดที่เตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. บริษัทที่ต้องการทราบจุดอ่อนของระบบการควบคุมภาพรวมของบริษัท

 

1. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

2. เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการให้ข้อมูลและเอกสารที่จำเป็น เช่น โครงสร้าง คู่มือการปฏิบัติงาน อำนาจอนุมัติ เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน เป็นต้น

 

บริการที่เกี่ยวข้อง

1. บริการตรวจสอบภายใน

2. การประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

 

>> เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บริการ <<

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?