23 พฤศจิกายน 2566

บริการงานตรวจสอบตามความต้องการของลูกค้า

เป็นการให้ความเชื่อมั่นต่อระบบงานหรือกระบวนการที่ลูกค้ามีประสงค์ให้เข้าตรวจสอบ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตงานที่ตกลงร่วมกัน อาทิ การตรวจสอบด้านรายได้และค่าใช้จ่าย การตรวจสอบโครงการเฉพาะ การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ เป็นต้น

 

รูปแบบบริการ

1. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ ประเมินภายใต้วัตถุประสงค์และขอบเขตงานที่ตกลงร่วมกัน และรายงานผลการตรวจสอบ

2. การให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแล

 

อัตราค่าบริการ ** ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. แผนการปฏิบัติงาน

2. รายงานผลการตรวจสอบ

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทจำกัด

1. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

2. ให้ความเชื่อมั่นได้ว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ตรวจสอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่กำหนด

1. การร่วมมือจากทุกฝ่ายในการให้ข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบ เช่น โครงสร้าง คู่มือการปฏิบัติงาน อำนาจอนุมัติ เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน เป็นต้น

บริการเกี่ยวข้อง

1. บริการตรวจสอบภายใน

 

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

 

>> เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บริการ <<

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?