23 พฤศจิกายน 2566

บริการงานพัฒนาธุรกิจ

บริการให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานทางธรุกิจ,งานสอบทานคู่มือพัฒนาธุรกิจ,งานสอบทานและปรับปรุงแก้ไขคู่มือพัฒนาธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และยังมุ่งเน้นให้บริษัทสามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดทำคู่มือต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

โครงสร้างองค์กร, วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์, โครงสร้างเงินเดือน, โครงสร้างตำแหน่งงาน, โครงสร้างฝ่าย, คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี, คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ, จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ, คู่มือการบริหารความเสี่ยง, แผนธุรกิจ, แผนสืบทอดตำแหน่ง, ตารางอำนาจอนุมัติ, รายละเอียดงาน, ดัชนีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

 

รูปแบบบริการ

1. งานจัดทำคู่มือพัฒนาธุรกิจ : ศึกษาลักษณะธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำข้อเท็จจริงมาวิเคราะห์ผล และประเมินการดำเนินงานในปัจจุบันของบริษัท ความเสี่ยงในการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และจัดทำคู่มือพัฒนาธุรกิจให้เหมาะสมสำหรับแต่ละองค์กร

2. งานสอบทานคู่มือพัฒนาธุรกิจ : ศึกษาและสอบทานคู่มือพัฒนาธุรกิจของบริษัทที่มีในปัจจุบัน โดยนำมาวิเคราะห์ตามเหมาะสมและคำนึงถึง สภาวะการณ์ในปัจจุบัน ความเสี่ยงในการดำเนินงาน และจัดทำรายงานข้อเสนอแนะนำเสนอบริษัท เป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไขคู่มือพัฒนาธุรกิจของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท

3. งานสอบทานและปรับปรุงแก้ไขคู่มือพัฒนาธุรกิจ : ศึกษาและสอบทานคู่มือพัฒนาธุรกิจของบริษัทที่มีในปัจจุบัน โดยนำมาวิเคราะห์ตามเหมาะสมและคำนึงถึงสภาวะการณ์ในปัจจุบัน ความเสี่ยงในการดำเนินงาน และปรับปรุง/แก้ไขคู่มือพัฒนาธุรกิจ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการดำเนินงาน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท

 

อัตราค่าบริการ

** ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร

1. บริษัทฯ ขนาดเล็ก (1-10 ฝ่ายงาน)

2. บริษัทฯ ขนาดกลาง (11-15 ฝ่ายงาน)

3. บริษัทฯ ขนาดใหญ่ (15 ฝ่ายงานขึ้นไป)

 

สิ่งที่จะได้รับ

คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร, รูปเล่มรายงาน

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทที่เริ่มดำเนินธุรกิจ

1. บริษัทฯ จะมีทิศทางการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

2. ได้รับรายงานมาตราฐานเพื่อใช้ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์

3. ได้รับคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ

1. การร่วมมือจากทุกฝ่ายในเรื่องของข้อมูลเพื่อการวางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

2. เตรียมข้อมูลการดำเนินธุรกิจเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์

บริการเกี่ยวข้อง

1. บริการตรวจสอบภายใน

2. การประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

 

>> เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บริการ <<

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?