23 พฤศจิกายน 2566

บริการการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เป็นบริการสอบทานการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของหลักฐานประกอบการปฏิบัติของบริษัท เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่บริษัทจัดทำขึ้นกับหลักเกณฑ์พื้นฐาน (Base line) ของการต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้แก่

1) การกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

2) การกำหนดขั้นตอนเพื่อนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

3) การนำขั้นตอนที่กำหนดเพื่อนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติ

4) การรายงานต่อสาธารณชนเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน

ภายใต้ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยจัดทำเพื่อเป็นการขอรับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

 

รูปแบบบริการ

1. การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์พื้นฐาน (Base line) ของหลักการปฏิบัติที่ดีและเป็นที่ยอมรับในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

2. การให้คำแนะนำในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมขององค์กร เพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน

3. การสอบทานและประเมินความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และหลักฐานประกอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่กำหนด

4. การติดตามผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

 

อัตราค่าบริการ

**ขึ้นอยู่กับประเภทและโครงสร้างของธุรกิจ และประเภทการบริการ

ประเภทธุรกิจ แบ่งเป็น

1. SME Size (แบบประเมินฯ 17 ข้อ)

2. Full Size (แบบประเมินฯ 71 ข้อ)

ประเภทการบริการ

1. การจัดทำคู่มือและสอบทานแบบประเมินฯ

2. สอบทานแบบประเมินฯ

 

สิ่งที่จะได้รับ

รายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะ เอกสารประกอบแบบประเมิน และรายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
บริษัทที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท

2. ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการปฏิบัติงานมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม

3. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

 

การร่วมมือจากทุกฝ่ายในเรื่องของเอกสารที่จำเป็นตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

 

บริการที่เกี่ยวข้อง

1. บริการตรวจสอบภายใน

2. การประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

 

>> เข้าสู่หน้าเว็บไซต์บริการ <<

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?