เตรียมตัวให้พร้อมไม่พลาดใช้สิทธิลดหย่อนภาษี “ค่าเบี้ยประกันภัย” ปีภาษี 2563

เตรียมตัวให้พร้อมไม่พลาดใช้สิทธิลดหย่อนภาษี “ค่าเบี้ยประกันภัย” ปีภาษี 2563

11 มีนาคม 2565

ปีภาษี 2563 นี้ทางกรมสรรพากรได้มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิลดหย่อนค่าเบี้ยประกันภัยภัยสำหรับบุคคลธรรมดา ซึ่งได้แก่

-เบี้ยประกันชีวิต-เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

-เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมถึงบิดามารดาของสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้

 

ประกันภัยข้างต้นที่เริ่มทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ทำประกันและหน่วยงานผู้รับประกันภัยจะต้องดำเนินการต่อไปนี้เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันภัย
ผู้ทำประกัน : ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่อหน่วยงานผู้รับประกันภัย
หน่วยงานผู้รับประกันภัย : นำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากรภายในวันที่ 7 มกราคมของปีถัดไป โดยกรมสรรพากรจะนำข้อมูลดังกล่าวไปแสดงไว้ในระบบ My Tax Account ซึ่งผู้เสียภาษีสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการ ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ได้อย่างสะดวก

 

ทั้งนี้สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต และประกันชีวิตแบบบำนาญ ที่ผู้มีเงินได้ ได้ทำไว้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ผู้มีเงินได้สามารถเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

-แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีต่อหน่วยงานผู้รรับประกันภัย

-ใช้หลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานผู้รับประกันภัย ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการจ่ายเบี้ยประกันไว้แล้ว

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?