ขุดดิน – ถม ดิน แม้จะทำในที่ของตนเอง ก็ต้องทำเรื่อง ขออนุญาตก่อน

ขุดดิน – ถม ดิน แม้จะทำในที่ของตนเอง ก็ต้องทำเรื่อง ขออนุญาตก่อน

การขุดดิน

ผู้ประสงค์ทำการขุดดิน โดย

– มีความลึกจากระดับพื้นที่เกิน 3 เมตร หรือ
– มีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร ( 6 ไร่ 1 งาน )

ต้องแจ้งเพื่อขออนุญาต ต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ หรือเทศบาลในพื้นที่

การถมดิน

ผู้ใดมีความประสงค์ทำการถมดินโดยมีความสูงขอบเนินดิน เกินเกณฑ์ระดับที่ดินต่างเจ้าของที่ดิน ข้างเคียง

– ถ้ามีพื้นที่ของดิน ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร ( 1 ไร่ 1 งาน ) ต้องจัดให้มีการระบายน้ำเพียงพอ ที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง หรือ บุคคลอื่น

– ถ้ามีพื้นที่ของดิน เกิน 2,000 ตารางเมตร นอกจากกจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำแล้ว ต้องแจ้ง เพื่อขออนุญาตต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่

เอกสารในการขออนุญาต ขุดดิน – ถมดิน

1. แผนผังบริเวณที่จะทำการขุดดิน/ถมดิน และ แผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียงพร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน จำนวน 3 ชุด
2. รายการคำนวณวิธีการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
4. สำเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล )และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล
5. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคำนวณการขุดดิน/ถมดิน พร้อมสำเนาบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่งานมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ) จำนวน 1 ชุด
6. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน พร้อม สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน 1 ชุด
7. สำเนาโฉนดที่ดิน ที่จะทำการขุดดิน/ถมดิน ถ่ายสำเนาหน้าหลังเท่าฉบับจริง ห้ามย่อ-ขยาย
8. เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ(ถ้ามี)

กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

1. หนังสือแสดงความยินยอมเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ชุด

กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง

1. หนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10-30 บาท จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ได้รับมอบอำนาจจำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าธรรมเนียม

1. ใบอนุญาต หรือ ใบรับแจ้งการขุดดิน ถมดิน ฉบับละ 500 บาท
2. ค่าคัดสำเนา หรือ ถ่ายเอกสาร หน้าละ 1 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง

1. ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินถมดิน
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินถามดิน ให้จ่ายเท่าที่จำเป็น ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?