มาตรการป้องกันและควบคุม COVID-19 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

17 มิถุนายน 2564

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อลดภาระผู้ประกอบการ รวมไปถึงประชาชนทั่วไป

 

1. บรรเทาผลกระทบจากประกาศของจังหวัด เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นไปอีก 1 เดือน

กำหนดให้บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ที่มีรอบบัญชี สิ้นสุดระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 สามารถเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้อีก 1 เดือน นับจากวันประชุมที่กำหนดไว้เดิม โดยให้ยื่นหนังสือชี้แจ้งพร้อมยื่นงบการเงิน สำเนาที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 30 มิ.ย 64

กำหนดการจัดประชุม

บริษัทจำกัด (รอบปีบัญชี 31 ธ.ค. 63)

• เลื่อนประชุมไป 1 เดือน ภายใน 31 พ.ค. 64

• ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ภายใน 14 มิ.. 64

• ยื่นงบการเงิน ภายใน 30 มิ.. 64

 

บริษัทมหาชนจำกัด (รอบปีบัญชี 31 ธ.ค. 63)

• เลื่อนประชุมไป 1 เดือน ภายใน 26 พ.ค. 64

• ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ภายใน 26 มิ.. 64

• ยื่นงบการเงิน ภายใน 26 มิ.. 64

 

สมาคมการค้า/หอการค้า (รอบปีบัญชี 31 ธ.ค. 63)

• เลื่อนประชุมไป 1 เดือน ภายใน 31 พ.ค. 64

• ยื่นงบการเงิน ภายใน 30 มิ.. 64

 

2. ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขยายเวลายื่นงบการเงิน

สำหรับผู้จัดทำบัญชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งมีรอบบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63 ให้ขยายระยะเวลาการยื่นงบการเงินเป็นภายในวันที่ 30 มิ.ย. 64

การขยายเวลา

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (รอบปีบัญชี 31 ธ.ค. 63)

(เดิม) ภายใน 5 เดือน หรือ ภายใน 31 พ.ค. 64 ขยายระยะเวลาเป็น ภายใน 30 มิ.. 64

 

นิติบุคคลต่างประเทศฯ (รอบปีบัญชี 5 ธ.ค. 63)

(เดิม) ภายใน 5 เดือน หรือ ภายใน 5 พ.ค. 64 ขยายระยะเวลาเป็น ภายใน 30 มิ.. 64

 

กิจการร่วมค้าฯ (รอบปีบัญชี 20 ธ.ค. 63)

(เดิม) ภายใน 5 เดือน หรือ ภายใน 20 พ.ค. 64 ขยายระยะเวลาเป็น ภายใน 30มิ.. 64

 

 

จากที่ธรรมนิติได้สำรวจความคิดเห็นต่อการขยายเวลายื่นงบการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2563 ซึ่งผลสำรวจของนักวิชาชีพและบุคคลทั่วไปกว่า 1,000 คน พบว่าอยากให้ขยายเวลาการนำส่งงบการเงินของนิติบุคคล มากถึง 89%

The Reflection เพราะเสียงของคุณเป็นส่วนสำคัญ ในการช่วยขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น ดูผลสำรวจคลิก 

 

tag

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?