การรับรู้ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน  (Recognition of Exchange)   +