ธรรมนิติ ใส่ใจพนักงาน เติมความรู้ เรื่อง การบริหารการเงิน ฉบับมนุษย์เงินเดือน และเตรียมแผนเกษียณ

ได้ความรู้ครบ จบทุกเรื่องการเงินการลงทุน กับการรับฟังบรรยาย หัวข้อ “การบริหารการเงิน ฉบับมนุษย์เงินเดือน และเตรียมแผนเกษียณ”

วิทยากรโดย คุณปเมษ์ริชตา หนูชนะภัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจเครือข่ายธนาคาร-นครหลวง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ช่วยให้ชาวธรรมนิติ ได้รู้วิธี บริหารเงิน จัดการค่าใช้จ่าย เงินออม และการลงทุน วางแผนภาษี รวมถึงเตรียมแผนวัยเกษียณอย่างเปี่ยมสุข


บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารการเงิน และการวางแผนชีวิตวัยเกษียณ จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ได้มีความรู้และทักษะในการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขในอนาคต

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?