Mental Wellness in Workplace สุขภาพใจคนทำงาน ปัจจัยความสำเร็จองค์กรยุคใหม่

คนรุ่นใหม่สนใจเรื่องความสุขในที่ทำงาน ถ้ามีความสุข สุขภาพจิตดี เป็นพลังใจให้ต่อสู้กับปัญหา ถ้าไม่มีความสุข อาจส่งผลกระทบ Performance โดยรวมขององค์กรได้

พนักงานในองค์กรยุคใหม่มีหลาย Generation ทำให้ค่านิยม มุมมองการให้ค่าความสุขแตกต่างกัน บางคนให้ค่าความสุขของชีวิตตัวเอง บางคนให้ค่าความสุขกับชีวิตการทำงาน เงินทอง

โครงสร้างองค์กรเอื้อต่อการทำงานหรือไม่ ระบบบริหารจัดการไม่ดี รู้สึกไม่มั่นคง เจ้านายอยากได้งานเต็มร้อย แต่พนักงานน้อย แบบนี้งานก็ไปถึงร้อยไม่ได้

ต้องให้พนักงานรู้สึกได้รับการเติมเต็มที่ดี สภาวะแวดล้อมเหมาะสม มีระบบ HR เอื้อต่อการสร้างทีมสัมพันธ์ (Team Building) ส่วนใหญ่สาเหตุที่พนักงานลาออก มาจากเรื่องความสัมพันธ์ในองค์กร

ผู้นำองค์กรต้องมีมาตรการจัดการที่ดีกล้าตัดสินใจ แก้ที่หัวใจของปัญหา เพื่อทำให้เกิด Mental.Wellness สร้างบรรยากาศพาองค์กรก้าวไปในทิศทางที่ดี

เมื่อมีความขัดแย้งในองค์กร HR ต้องแข็งแกร่ง จัดการให้ปัญหาน้อยลง มีช่องโหว่อะไรต้องแก้ไข เข้าไปพูดคุย เจรจาร่วมกัน ก่อนจะตัดสินอย่างเป็นธรรม

HR ต้องสังเกต Performance ในองค์กร ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ ดูว่าอะไรเป็นสาเหตุ ทำให้ผลงานพนักงานออกมาไม่ดี ขาดงาน ลางาน มาสายบ่อย สิ่งนี้เป็นสัญญาณเตือน

ผู้ที่อยากสร้าง Mental Wellness ในองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ต้องทำความเข้าใจสาเหตุของปัญหาเมื่อเราเข้าใจ ก็สามารถทำอะไรให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?