ขายของออนไลน์ ไม่แจ้งราคาถูกจับปรับจริง!! ผู้แจ้งเบาะแสได้รับสินบนนำจับ 25%

ขายของออนไลน์ ไม่แจ้งราคาถูกจับปรับจริง!! ผู้แจ้งเบาะแสได้รับสินบนนำจับ 25%

11 มีนาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 102 พ.ศ. 2562 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้และบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

กรณีผู้ขายสินค้าหรือบริการผ่านระบบออนไลน์

เช่น ทางเว็บไซต์ , Instagram, Facebook, Line ฯลฯ ที่ไม่เปิดเผยราคาหรือแสดงราคาไว้ไม่ชัดจน หากต้องการทราบราคา ให้สอบถามทาง Inbox หรือแชทส่วนตัว
มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท (ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้และบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 40)

สิ่งที่ร้านค้าออนไลน์ต้องแสดงข้อมูลสินค้าและบริการให้ลูกค้าทราบ

1. ราคาสินค้า

2. ค่าบริการ เช่น ค่าจัดส่ง
3. รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ เช่น ประเภท ชนิด ลักษณะ
น้ำาหนัก
4. ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่ามัดจำ ค่าจองสินค้า

วิธีการแจ้งราคา รายละเอียดสินค้า-บริการที่ถูกต้อง

1. ต้องเขียน พิมพ์ หรือใช้วิรีอื่น แจ้งราคา รายละเอียดสินค้า-บริการให้
ครบด้วน ชัดเจน และเปิดเผย

2. ราคา ค่าบริการต้อมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิค
3. รายการสินค้า-บริการต้องเป็นภาษาไทย และมีภาษาอื่นด้วยก็ได้
4. หากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้องแจ้งควบคู่กับสินค้าและบริการให้ครบด้วน
ชัดเจน

หากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินคทางออนไลน์โดยไม่ปิดป้ายแสดงราคาสามารถแจ้งเรื่องได้ที่

สายด่วนกรมการค้าภายใน โทร. 1569 ต่างจังหวัดแจ้งได้ที่สานักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ email1569@dit.go.th

ผู้ที่แจ้งเบาะแสจะได้รับสินบนนำจับ 25% ของเงินค่าปรับ

เช่นื ปรับสูงสุด 10,000 บาท จะได้รับส่วนแบ่ง 2,500 บาท หลักฐานที่ต้องเตรียม ได้แก่ ข้อความที่พูดคุยกับ, การแจ้งราคาทาง Inbox รวมถึงบัญชีธนาคารของคนขาย เพื่อความสะดวกต่อการนำจับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?