เกณฑ์ใหม่แบ่งกิจการ SMEs

เกณฑ์ใหม่แบ่งกิจการ SMEs

11 มีนาคม 2565

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. … จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEร) ซึ่งผู้ประกอบการควรรู้และทำความเข้าใจไว้ดังนี้

1.ปรับนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใช้จำนวนการจ้างงานและรายได้ของกิจการเป็นเกณฑ์ในการกำหนดขนาดกิจการ (เปลี่ยนจากมูลค่าสินทรัพย์ถาวร)

2.แบ่งประเภทกิจการเป็น 2 ประเภท

• กิจการผลิตสินค้า

• กิจการให้บริการ กิจการค้าส่งหรือกิจการค้า ปลีก

1.ปรับนิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวิสาหกิจขนาดย่อม

วิสาหกิจขนาดย่อม

วิสาหกิจขนาดกลาง

2. จำนวนการจ้างงานและรายได้ให้พิจารณาจากหลักฐานดังนี้
2.1 จำนวนการจ้างงาน ให้พิจารณาจากหลักฐานแสดงจำนวนการจ้างงานที่ได้จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด
2.2 จำนวนรายได้ ให้พิจารณาจากรายได้รวมที่ระบุไว้ในงบการเงินที่ได้จัดทำขึ้นตามที่กฎหมายว่าด้วยการบัญชีกำหนดหรือเอกสารบัญชีแสดงรายได้

3. ถือรายได้เป็นเกณฑ์พิจารณาในกรณีที่กิจการมีจำนวนการจ้างงานที่เข้าลักษณะของวิสาหกิจประเภทหนึ่ง แต่มีรายได้ที่เข้าลักษณะของวิสาหกิจอีกประเภทหนึ่ง ให้ถือรายได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?