ทวงหนี้อย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย

ทวงหนี้อย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติในการทวงหนี้

(1) การแสดงตน ผู้ทวงถามหนี้ต้องแสดงหลักฐานที่ชัดเจนว่า ตนได้รับสิทธิมาจากเจ้าหนี้ ในการทวงถาม

(2) สถานที่ติดต่อ ให้ติดต่อเฉพาะสถานที่ที่ลูกหนี้ระบุไว้เพื่อการทวงถามก่อน ในกรณีที่ติดต่อไม่ได้ ให้ติดต่อตามภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ และสถานที่ทำงานของบุคคลในลำดับถัดมา

(3) เวลาติดต่อ ต้องติดต่อในช่วงเวลาดังนี้

วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.00 – 20.00 น.
วันหยุดราชการ เวลา 8.00 – 18.00 น.

(4) จำนวนครั้งที่ติดต่อ ผู้ทวงถามหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันเท่านั้น

ข้อห้ามในการทวงหนี้

(1) ใช้ความรุนแรง ห้ามข่มขู่ หรือกระทำการให้เสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ ไม่เช่นนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(2) ห้ามดูหมิ่น ทั้งการใช้วาจาและการใช้ภาษา
ที่เหมือนเป็นการดูหมิ่นลูกหนี้

(3) ห้ามแสดงว่าเป็นการทวงถามหนี้ การติดต่อ ทางไปรษณียบัตรหรือวิธีอื่นๆ ต้องไม่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเป็นการติดต่อเพื่อทวงถามหนี้

(4) ห้ามทำให้เข้าใจว่าจะถูกดำเนินคดี ห้ามทำให้เข้าใจว่าเป็นการติดต่อจากศาล หน่วยงานของรัฐ หรือสำนักงานทนายความ หรือทำให้เชื่อว่าลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีหรือถูกอายัดทรัพย์

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?