เคลียร์ชัด ภ.ง.ด.50 ยื่นภาษีไม่พลาด

เคลียร์ชัด ภ.ง.ด.50 ยื่นภาษีไม่พลาด

ภ.ง.ด.50 คืออะไร

ภ.ง.ด.50 เป็นการคำนวณกำไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีของนิติบุคคล โดยรับรู้รายได้และรายจ่ายในแต่ละรอบเวลาบัญชีตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร โดยนำรายได้จากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี มาหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

หากชำระไว้เกิน

หากผลการคำนวณพบว่าชำระภาษีไว้เกิน นิติบุคคลสามารถดำเนินการขอคืนภาษีได้ โดยลงชื่อขอคืนในแบบ ภ.ง.ด.50 หากไม่ได้ลงชื่อขอคืนในแบบฯ ให้ยื่นคำร้อง แบบ ค.10 เป็นรายรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อขอคืนได้ภายใน 3 ปี นับแต่วันสุดท้ายที่กำหนดเวลายื่นแบบฯ ตามที่กฎหมายประมวลรัษฎากรกำหนด

การบันทึกบัญชี

ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คือรับรู้รายได้รายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบบัญชี โดยใช้เกณฑ์สิทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร

ใช้ประกอบกับคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.1/2528 เรื่องการใช้เกณฑ์สิทธิในการคำนวณรายได้และรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ถือปฏิบัติในรอบบัญชีเดิม

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรายใดได้คำนวณรายได้และรายจ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากร ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีใด ให้ถือการปฏิบัติดังกล่าวเป็นกรณีที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้ว ต้องถือปฏิบัติตามวิธีการที่ได้รับอนุมัติตลอดไป เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงจากอธิบดีกรมสรรพากร

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?