ประเด็นสำคัญ ในเอกสารลงบัญชี

ประเด็นสำคัญ ในเอกสารลงบัญชี

1. ชัดเจนและครบถ้วน

เอกสารต้องมีความชัดเจนพอที่จะทำให้เข้าใจสาระของรายการค้าที่เกิดขึ้น และต้องพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าจะบันทึกทางบัญชีครบถ้วนในงวดบัญชีที่เกิดเหตุการณ์ นักบัญชีจึงควร Cut-off ข้อมูล ติดตามให้เสร็จในทุกวัน

2. ความน่าเชื่อถือ

ความน่าเชื่อถือของเอกสารแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ (1) ต้นฉบับ (2) สำเนาของต้นฉบับ (3) ฉบับถ่ายเอกสาร ควรกำหนดให้ชัดเจนว่าเอกสารที่ทางบัญชีได้รับอยู่ในระดับไหน และต้องระวังเป็นพิเศษสำหรับหากเอกสารที่ได้รับเป็นแบบถ่ายเอกสาร

3. ความถูกต้อง

นักบัญชีพึงต้องรู้ว่าในเนื้อหาของเอกสารที่ได้รับนั้นถูกต้องหรือไม่ สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบของบริษัทหรือไม่ รูปแบบเอกสารตรงตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยเฉพาะข้อกฎหมายตามประมวลรัษฎากร

4. การลงลายมือชื่อ

เอกสารที่มีการลงลายมือชื่อเพื่อการอนุมัติ จะต้องเป็นบุคคลที่ทางฝ่ายบริหารกำหนดให้ทำหน้าที่ใน การลงนาม ดังนั้นนักบัญชีจึงควรให้ความสำคัญส่วนนี้ โดยตรวจสอบการลงลายมือชื่อด้วย

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?