เครื่องหมายการค้า คืออะไร?

“เครื่องหมายการค้า” สิ่งที่เราเห็นกันจนคุ้นตา แต่มีอะไรที่ใครหลายคนยังไม่รู้ ลงลึกเกี่ยวกับเครื่องหมายทางการค้า ประเภท-การจด-ประโยชน์

เครื่องหมายการค้า คืออะไร

คือ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ โดยเครื่องหมายการค้าจัดเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญา ชนิดหนึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า จะต้องนำเครื่องหมายการค้านั้นไปจดทะเบียนเสียก่อนหากทำการจดทะเบียนแล้ว เครื่องหมายการค้าจะมีอายุความคุ้มครอง 10 ปี นับแต่วันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน และสามารถยื่นขอต่ออายุออกไปได้ทุกๆ 10 ปี

ประเภทของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าของบุคคลอื่น เช่น Apple Samsung TOYOTA

เครื่องหมายบริการค้า

เครื่องหมายที่ใช้กับบริการเพื่อแสดงว่าบริการนั้นแตกต่างไปจากบริการของบุคคลอื่น เช่น นกแอร์ ธนาคารกรุงไทย

เครื่องหมายรับรอง

เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้รับรองเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้น เช่น ISO เชลล์ชวนชิม อาหารฮาลาล

เครื่องหมายร่วม

เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการที่ใช้ในบริษัทเดียวกันหรือใช้ในองค์การ / กลุ่มบุคคล/ สมาชิกเดียวกัน เช่น กลุ่มเซ็นทรัล กลุ่มมิตรผล

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้

1.มีลักษณะบ่งเฉพาะ : ต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะพิเศษ
โดดเด่นเฉพาะตัว แต่ต้องไม่สื่อความหมายโดยตรงเกี่ยวกับสินค้า
หรือบริการที่จะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ว่า สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น

2.ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย : ต้องไม่มีลักษณะต่าง ๆ
ที่กฎหมายห้ามไว้ เช่น ต้องไม่เป็นเครื่องหมายอันเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ธงประจำชาติ

3.ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายของบุคคลอื่น : เครื่องหมายการค้าที่จะจดทะเบียน ต้องไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว จนอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด

หลักฐานการจดทะเบียน

  1. 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) / หนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับจริง ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) / หากมีการตั้งตัวแทน/มอบอำนาจก็ต้องมีหลักฐานนั้นๆ ด้วย
  2. 2. คำขอจดทะเบียน พร้อมติดรูปเครื่องหมายที่ขอจดทะเบียน ขนาด 5×5 เซนติเมตร (ฉบับจริง 1 ฉบับ)

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน

 

ตัวทีเอ็ม ตัวยก (Trademark)

จะใช้สำหรับเครื่องหมายการค้าที่รอการจดทะเบียน

โดยถือว่ายังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

 

 

 

ตัวเอสเอ็ม ตัวยก (Service Mark)

ใช้สำหรับเครื่องหมายบริการที่เจ้าของกรรมสิทธิ์จัดทำขึ้นมา

 

 

เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้ว

 

ตัวอาร์ในวงกลม (Registered Trademark)

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วจะใช้สัญลักษณ์นี้

 

 

สำหรับ © ตัวซีในวงกลม ย่อมาจากคำว่า Copyright (ลิขสิทธิ์)

เป็นเครื่องหมายแสดงว่างานชิ้นนั้นมีลิขสิทธิ์ ใช้กับงานสร้างสรรทุกประเภท

 

สิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ ยังไม่จดทะเบียน

– มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน

– แต่หากมีบุคคลอื่นมาละเมิดสิทธิจะฟ้องคดีการละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า หรือเรียกค่าเสียหาย ไม่ได้

*เว้นแต่จะเป็นการลวงขาย

คือ การที่เอาสินค้าของตน ไปขายให้คนทั่วไปเชื่อว่าเป็นสินค้าของคนที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น

เครื่องหมายการค้าที่ จดทะเบียนแล้ว

– เจ้าของเครื่องหมายการค้า“มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว” ที่จะใช้เครื่องหมายการค้าของตน

– สามารถโอนสิทธิ/รับมรดก/ทำสัญญาอนุญาติให้บุคคลอื่นใช้ได้

– มีสิทธิที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้ หากมีผู้ละเมิดสิทธิ

– มีสิทธิฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของตนได้

ประโยชน์ของเครื่องหมายการค้า

ในแง่ของ เจ้าของเครื่องหมายการค้า

-คุ้มครองผลประโยชน์ทางการค้าให้กับเจ้าของเครื่องหมายการค้า

-เพิ่มมูลค่าให้กับชื่อเสียงทางการค้า (กู๊ดวิลล์)

*ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำ และจำแนกความแตกต่างกับสินค้าคู่แข่งได้

ในแง่ของ ผู้บริโภค

-ทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำและแยกแยะสินค้าที่เป็น
สินค้าชนิดเดียวกันได้ ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ
สินค้าที่มีคุณภาพได้ตรงตามความต้องการ

-ทำให้ทราบแหล่งที่มาของสินค้า หากสินค้ามีความบกพร่องก็สามารถหาผู้รับผิดชอบได้

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?